กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บ้านลิ่มทอง

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
...       ชุมชนบ้านลิ่มทอง ประสบปัญหาภัยแล้ง มีน้ำไม่เพียงพอต่อการ อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ปัญหาฝนทิ้งช่วง และขาดแคลนแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงไม่มีเหมืองน้ำผ่าน ...
อังคาร, 02 กรกฏาคม 2013
12. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย ว. และ ท.
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การจัดการทรัพยากรน้ำ)
...  365 พื้นที่น้ำแล้งน้ำท่วม 8. ชุมชนบ้านโนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 627   9. ชุมชนบ้านลิ่มทอง ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... และได้นำโครงการบ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์   ไปเป็นโครงการตัวอย่างของชุมชนที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ำด้วยตัวเอง จนกระทั้งมูลนิธิโค้กให้การสนับสนุนเกี่ยวกับบริหารจัดการน้ำหรือการแก้ไขปัญหาน้ำ  ...
พุธ, 02 มิถุนายน 2010
... อาทิ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนหมู่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ ด้านการปลูกและพัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคกลาง ด้านไบโอเทคโนโลยี จ.ชุมพร โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 30 เมษายน 2010
... วท. ที่ประสบผลสำเร็จของ หมู่บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านโนนรัง ต.ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน โดยจะกระจายสู่จังหวัดต่างๆ ...
จันทร์, 29 มีนาคม 2010
16. เครือข่ายปฏิบัติการน้ำชุมชน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร )
...       ตัวอย่างแสดงการลดค่าใช้จ่ายของชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ จากการดำเนินโครงการของ สสนก. * เฉลี่ยเงินออม 4,800 บาท/เดือน  (57,600 บาท/ปี)  จากการสุ่มตัวอย่าง 20 ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
17. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... หมู่บ้านลิ่มทอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ที่เดิมประสบปัญหาภัยแล้ง  มีน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  และทำการเกษตร ขาดแคลนแหล่งเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามหน้าแล้ง  โครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อและกระจายน้ำเสื่อมสภาพ  ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
18. หมู่บ้านน้ำแล้ง
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านน้ำแล้ง บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สสนก.) ข้อมูลพื้นฐาน บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงไม่มีเหมืองน้ำผ่าน ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
... (สสนก.) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน อาทิ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนให้กับหมู่บ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่แต่เดิมประสบปัญหาภัยแล้ง            ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
... 30 แห่ง เพื่อเป็นหมู่บ้านนำร่องที่มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านลิ่มทอง หมู่บ้านบาลา-ฮาลา   ...
จันทร์, 28 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป