กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายและยุทธศาสตร์

 • นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2560   ( 1 รายการ )
 • นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2559   ( 4 รายการ )
 • นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2558   ( 7 รายการ )
 • นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2557   ( 3 รายการ )
 • นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2556   ( 3 รายการ )
 • นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2555   ( 4 รายการ )
 • นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554   ( 21 รายการ )

            ข้อมูลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ในปีงบประมาณ 2554 เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการจัดทำแผน (การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุงปี 2553-2554  การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดทำยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี)  ตัวชี้วัดของกระทรวง 

            ในการนี้ ปี 2554 ยุทธศาสตร์กระทรวงมุ่งเน้น  5 ด้าน ได้แก่ 
            1)  การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นพลังของประเทศ 
            2) การสร้างความตระหนัก และพัฒนา การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นสังคมฐานความรู้ 
            3) การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สร้างฐานความรู้และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ 
            4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และการบริการสังคม และ 
            5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

            นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล)

 • นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2553   ( 16 รายการ )

            ข้อมูลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ในปีงบประมาณ 2553 เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการจัดทำแผน (การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุงปี 2553-2554  การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดทำยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ) ขั้นตอนการดำเนินการ (แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (รายงานผลการสำรวจการความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการเพื่อ ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ปี 2552  ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี )

            ปีงบประมาณ 2553 ยุทธศาสตร์กระทรวงมุ่งเน้น 6 ด้าน ได้แก่ 
            1) การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นพลังของประเทศ 
            2) การสร้างความตระหนัก และพัฒนา การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นสังคมฐาน ความรู้ 
            3) การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สร้างฐานความรู้และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ 
            4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ 
            5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และ
            6) การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

 • นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2552   ( 10 รายการ )

            ข้อมูลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ในปีงบประมาณ 2552 เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการจัดทำแผน (การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี)  ขั้นตอนและแผนไปสู่การปฏิบัติ (การจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2552 ) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการ  ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวง)

            ปีงบประมาณ 2552 ยุทธศาสตร์กระทรวงมุ่งเน้น 6 ด้าน ได้แก่
            1) การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นพลังของประเทศ
            2) การสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นสังคมฐานความรู้
            3) การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สร้างฐานความรู้และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ
            4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ
            5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และ
            6) การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป