กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

หมู่บ้านน้ำแล้ง

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านน้ำแล้ง
บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
สถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สสนก.)

ข้อมูลพื้นฐาน
บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงไม่มีเหมืองน้ำผ่าน จึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ  ทำการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จนชาวบ้านเริ่มนำปัญหาดังกล่าวมาหารือกันในประชาคมชุมชน เพื่อระดมสมองแก้ปัญหาภัยแล้งร่วมกันจากหลายๆ ชุมชน โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กรมชลประทาน ชุมชน  และภาคเอกชน ให้การสนับสนุนการสำรวจเส้นทางน้ำจากต้นน้ำสายลำมาศ รวบรวมข้อมูลเมื่อต้นปี 2549 และองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ระบบแผนที่ภูมิศาสตร์และเครื่องอ่านพิกัดดาวเทียม การสำรวจพื้นที่เก็บน้ำ (แก้มลิง) การสร้างเครือข่ายและการขยายคลองส่งน้ำและแก้มลิง การกักเก็บน้ำที่คลองส่งน้ำแก้มลิง การวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุมชนร่วมกันดำเนินการ ทำให้เกิดการทำงานอย่างมีส่วนร่วม การวางแผนการใช้น้ำ การติดตามดูและบำรุงรักษา เกิดเครือข่ายความร่วมมือ เกิดกลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำ มีกองทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดการน้ำ จนนำไปสู่การเป็นแม่ข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชน

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถสัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
       นางสนิท  ทิพย์นางรอง

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมล
นางสาวฐิติพร มีประเสริฐ   0 2642 7132 ต่อ 410

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป