กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2553

          ข้อมูลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ในปีงบประมาณ 2553 เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการจัดทำแผน (การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุงปี 2553-2554  การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดทำยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ) ขั้นตอนการดำเนินการ (แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (รายงานผลการสำรวจการความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการเพื่อ ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ปี 2552  ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี )

          ปีงบประมาณ 2553 ยุทธศาสตร์กระทรวงมุ่งเน้น 6 ด้าน ได้แก่ 
          1) การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นพลังของประเทศ 
          2) การสร้างความตระหนัก และพัฒนา การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นสังคมฐาน ความรู้ 
          3) การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สร้างฐานความรู้และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ 
          4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ 
          5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และ
          6) การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนบูรณาการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 kanokporn siwang 4129
2 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) kanokporn siwang 3256
3 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง Bhusit Phoseang 3048
4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง Bhusit Phoseang 3362
5 ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย Bhusit Phoseang 3709
6 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม Bhusit Phoseang 2948
7 ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2553 Bhusit Phoseang 3157
8 แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 Bhusit Phoseang 7374
9 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง Bhusit Phoseang 2946
10 แผนการบริหารราชการแผ่นดินปี 2552-2554 ในส่วนของกระทรวง(ฉบับปรับปรุงปี 2553-54) Bhusit Phoseang 18226
11 แผนปฏิบัติราชการ 4ปี (2552-2555) และแผนปฏิบัติราชการปี 2553 Bhusit Phoseang 3113
12 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังได้รับงบประมาณ)ปี 2553 Bhusit Phoseang 3260
13 ตัวชี้วัด Bhusit Phoseang 3142
14 ผลการดำเนินงานของกระทรวง Bhusit Phoseang 3144
15 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2553 Bhusit Phoseang 3690
 
หน้า 1 จาก 2
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป