กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

พิมพ์ PDF

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ  (CIO ประจำกระทรวง) รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
02-3333700 ต่อ 3996
นายณัชนพงศ์  วชิรวงศ์บุรี (CIO) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
02-2017128-30
นายกิตติศักดิ์  ชินอุดมทรัพย์ (CIO) รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 
02-5614079
นางชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต (CIO) รองผู้ว่าการบริหาร 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
02-5779193-4
นายสาคร   ชนะไพฑูรย์  (CIO)  รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
02-5779996, 02-5779999 ต่อ 1809
นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล (CIO) รองผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง/ด้านการสนับสนุน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
02-5647000 ต่อ 1582
นายประยูร  เชี่ยววัฒนา (CIO) ผู้อำนวยการ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
02-5775100 ต่อ 4216
นายเชาวลิต ศิลปทอง (CIO) รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ
02-1414444
นายหาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ (CIO) รองผู้อำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
02-5797600
นายสุพัฒน์  กลิ่นเขียว (CIO) ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
044-217040 ต่อ 1415
นายวิเชียร  สุขสร้อย (CIO) ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
02-6446000 ต่อ 111
นายศรัณย์  โปษยะจินดา (CIO) รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
053-225571 ต่อ 303
นางสาวจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา (CIO) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
02-6427132 ต่อ 501
นางญาดา  มุกดาพิทักษ์ (CIO) รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
02-1605432 ต่อ 702
นางรัตนา เล็งศิริวัฒน์ (CIO) รองผู้อำนวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
02-6445499 ต่อ 145
     
     

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป