กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการสืบค้นข้อมูล

บริการสืบค้นข้อมูล


  • 1
  • 2
ทำเนียบห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ทำเนียบห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ข้อมูลการให้บริการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการต่างๆนี้ ได้จัดเรียบเรียงในสองประเด็นใหญ่ๆคือ ความสะดวกในการใช้งานและความสามารถทางเทคนิคของห้องปฏิบัติการ โดยประเด็นความสะดวกในการใช้งานนั้น ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลได้ทั้งสถานที่ติดต่อของห้องปฏิบัต... Read more
ระบบสืบค้นและบริการข้อมูลดาวเทียมผ่านเครือข่าย (CUDOS)

ระบบสืบค้นและบริการข้อมูลดาวเทียมผ่านเครือข่าย (CUDOS)

ระบบสืบค้นและบริการข้อมูลดาวเทียมผ่านเครือข่าย (CUDOS) ให้บริการสืบค้นคลังข้อมูลดาวเทียม และผู้ใช้สามารถสั่งข้อมูลออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถเลือกขอรับบริการข้อมูลท... Read more
เครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

เครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

เครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมดว่าอยู่ ณ... Read more
ฐานข้อมูลแก้วและกระจก

ฐานข้อมูลแก้วและกระจก

ฐานข้อมูลแก้ว ศูนย์ปฏิบัติการแก้วและกระจกให้บริการฐานข้อมูลวัตถุดิบ งานวิจัย บริษัท และหน่วยงานบริการวิเคราะห์ โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้วและกระจก กรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยง... Read more
ฐานข้อมูลเซรามิก

ฐานข้อมูลเซรามิก

ฐานข้อมูลเซรามิก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ได้เริ่มดำเนินโครงการบริการข้อมูล และการวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์เพื่ออุตสาหกรรม ในปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท... Read more
ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่คณะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม... Read more
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ของ สวทช.

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ของ สวทช.

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ของ สวทช. โดยสามารถค้นหาได้ตามชื่อสาขาความเชี่ยวชาญ หน่วยงานให้บริการ :     Read more
ฐานข้อมูลนักวิจัยของไทย

ฐานข้อมูลนักวิจัยของไทย

ฐานข้อมูลนักวิจัยของไทย สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามชื่อ สาขาที่เชี่ยวชาญ โดยเป็นนักวิจัยของ สวทช. นักเรียนทุน ก.พ. นักเรียนทุนญี่ปุ่น โดยสามารถ Link ไปดูผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ... Read more
ฐานข้อมูลรวบรวมวิทยานิพนธ์ไทย

ฐานข้อมูลรวบรวมวิทยานิพนธ์ไทย

ฐานข้อมูลรวบรวมวิทยานิพนธ์ไทย โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันราชภัฎ หน่วยงานรัฐบาล เช่น สถาบันพระปกเกล้า สำนักอัยการสูงสุดฯ เพื่อให้สามารถ... Read more
ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย

ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย

ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย แหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนรวมทั้งให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่... Read more
บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร

บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร

บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร  และสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรในต่างประเทศ หน่วยงานให้บริการ :     Read more
บริการสืบค้นเอกสารมาตรฐานของไทย

บริการสืบค้นเอกสารมาตรฐานของไทย

บริการสืบค้นเอกสารมาตรฐานของไทย  เช่น มาตรฐานสินค้า มาตรฐานระบบ มาตรฐานทั่วไป หน่วยงานให้บริการ :     Read more
บริการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรม

บริการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรม

บริการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรม ระบบสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมผ่าน chameleon Portal และ Virtua Ils Infostation ของ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศ... Read more
บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่อง เฉพาะราย

บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่อง เฉพาะราย

บริการติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเรื่อง เฉพาะราย เป็นบริการสารนิเทศทันสมัย ที่สำนักหอสมุดฯจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยให้ผู้ขอรับบริการ ได้เข้าถึงสารนิเทศทันส... Read more
Journal Link

Journal Link

"Journal Link" เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 204 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง ว... Read more
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย

ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย

ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย บริการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี เอกสารการวิจัยและทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในห้องสมุด และสืบค้น ข้อสนเทศจากฐานข้อมูล WebOPAC และจากแหล่งสารสนเท... Read more
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ให้บริการสืบค้นรายชื่อหนังสือที่ต้องการ พร้อมสั่งจอง ขอยืม ผ่านอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี ... Read more
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต หน่วยงานให้บริการ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ ... Read more
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป