กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการข้อมูล/ข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ราชกิจจานุเบกษา
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
@ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

การขอรับข้อมูล ณ ศูนย์ พ.ร.บ.ฯ

@ ขั้นตอนการให้บริการ
@ ใบคำร้องขอค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร
@ แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
@ ภาพถ่าย ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
@ แผนที่การเดินทาง

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนได้รับทราบ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับทราบใน 3 รูปแบบหรือ 3 วิธีการดังนี้

1. การนำข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฏหมายกำหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

  @ ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารมาตรา 7
  @ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
     มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
     มาตรา 7(2)  สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธิดำเนินงาน
     มาตรา 7(3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
     มาตรา 7(4)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ
     มาตรา 7(5)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

2. การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ)

  @ ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารมาตรา 9
  @ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
     มาตรา 9(1)  ผลการพิจารณาหรือคำวินิฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
     มาตรา 9(2)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
     มาตรา 9(3)  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
     มาตรา 9(4)  คู่มือ หรือคำสังเกี่ยวกับวิธปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน
     มาตรา 9(5)  สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
     มาตรา 9(6)  สัญญาสัมปทาน ที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
     มาตรา 9(7)  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
     มาตรา 9(8)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
                      - ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา
                      - ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1
                      - ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม

3. การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารเป็นเฉพาะราย

  @ ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารมาตรา 11
  @ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11

 

ติดต่อผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834
E-Mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ

พิมพ์ PDF

 

 

 บทความเรื่อง ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ

สุกัญญา วงศ์รัตนชัย

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

___________________________________________________________

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ www.most.go.th/main/files/ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ.JPG

 

ใครกล่าวหาฉัน

พิมพ์ PDF

 

บทความเรื่อง ใครกล่าวหาฉัน

ยุพาพร เสรีวิวัฒนา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 ___________________________________________________________

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ www.most.go.th/main/files/ใครกล่าวหาฉัน.JPG

 

เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ

พิมพ์ PDF

บทความเรื่อง เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ

วีระเชษฐ์ จรรยากูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  ___________________________________________________________

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ www.most.go.th/main/files/เงินกองทุน.JPG

 

ขอเลข 13 หลัก เพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม

พิมพ์ PDF

 

 

บทความเรื่อง ขอเลข 13 หลัก เพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม

วีระเชษฐ์ จรรยากูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 ___________________________________________________________

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ www.most.go.th/main/files/เลข 13 หลัก.JPG

 

...หนีไม่พ้น...

พิมพ์ PDF

 

 บทความเรื่อง ...หนีไม่พ้น...

สุกัญญา วงศ์รัตนตรัย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

___________________________________________________________

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังแนบ www.most.go.th/main/files/14061600-4.jpg

 
หน้า 1 จาก 2
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป