กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง คณะผู้บริหารกระทรวง

คณะผู้บริหารกระทรวง

พิมพ์ PDF

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเสาวณี มุสิแดง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพานิช เหล่าศิริรัตน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวง

ปลัดกระทรวง
นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวง


 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
รองปลัดกระทรวงนางนันทวรรณ ชื่นศิริ
หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวง


นายอลงกรณ์ เหล่างาม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงนายอลงกรณ์ เหล่างาม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยปลัดกระทรวงนางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด

อวศ.
นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 


รองปลัดกระทรวง
นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
เลขาธิการสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ
 นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ
ผู้ว่าการสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทค-
โนโลยีแห่งประเทศไทยนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาตินายสาคร ชนะไพฑูรย์
รักษาการ ผู้อำนวยการองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาตินายประยูร เชี่ยววัฒนา  
ผู้อำนวยการสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ
 นายสราวุฒิ สุจิตจร
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
 นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) 
 นายบุญรักษา สุนทรธรรม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)นายพรเทพ นิศามณีพงษ์ 
ผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)นายรอยล จิตรดอน
ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร
(องค์การมหาชน)นายกิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ


ศลช.
นายนเรศ ดำรงชัย
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์

 


 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป