กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการแหล่งทุนศึกษา/วิจัย

บริการแหล่งทุนศึกษาวิจัย


  • 1
  • 2
  • 3
ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่าย-โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท

ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่าย-โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท

  ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่าย-โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท     ขอบเขตการให้บริการ       ให้บริการรับสมัครข้อเสนอโครงการ เพื่อรับเงินอุดหนุนวิจัยพัฒนาโครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท โ... Read more
ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

                              ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภู... Read more
ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน

ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน

  ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน     ขอบเขตการให้บริการ       ให้บริการรับเรื่องส่งต่อ ในด้านการสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยี ซินโครตรอน การให้ข้อมูลการสนับสนุนโครงการวิจัย การส... Read more
ทุนสนันสนุนการวิจัยพัฒนาวิศวกรรมภาครัฐและเอกชน (เนคเทค)

ทุนสนันสนุนการวิจัยพัฒนาวิศวกรรมภาครัฐและเอกชน (เนคเทค)

ทุนสนันสนุนการวิจัยพัฒนาวิศวกรรมภาครัฐและเอกชน (เนคเทค) ติดต่อที่โทร. 0 2564 6900..9   หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Read more
ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  - ทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2550 อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดกรอบงบประมาณ(สทอภ.) http://www.gistda.or.th - การสนับสนุนประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท (สป.) สำนักงานปลัดกระ... Read more
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ โท-เอก (สซ.)

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ โท-เอก (สซ.)

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ โท-เอก (สซ.)       ศูนย์ฯจัดสรรงบประมาณในส่วนโครงการความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาปีละ 10 ทุนการศึกษา โดยเป็นทุนระดับปริญญาเอก 5 ทุนและปริญญาโท 5 ทุน ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศ... Read more
ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน (สซ.)

ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน (สซ.)

ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน (สซ.)     จัดสรรทุนให้นักวิจัย และคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ซินโครตรอน โดยมีขอบเขตงานวิ... Read more
สนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อรับความเสี่ยงในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน (นว.)

สนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อรับความเสี่ยงในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน (นว.)

สนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อรับความเสี่ยงในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน (นว.) เป็นการสนับสนุนด้านการเงิน (Financial Support) 4 รูปแบบได้แก่ 1. โครงการนวัตกรรมดี … ไม่มีดอกเบี้ย 2. โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน 3... Read more
การสนับสนุนเงินให้เปล่า (Grant) เพื่อช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการประสานงาน ไปสู่นวัตกรรม (นว.)

การสนับสนุนเงินให้เปล่า (Grant) เพื่อช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการประสานงาน ไปสู่นวัตกรรม (นว.)

การสนับสนุนเงินให้เปล่า (Grant) เพื่อช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการประสานงาน ไปสู่นวัตกรรม (นว.) การสนับสนุนด้านวิชาการเป็นการช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการประสานงาน เพื่อนำไปสู่โครงการนวัตกรรม โดยสำนักงานนวัตกรรมเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายต... Read more
ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่หน่วยงานเครือข่ายทั้ง สถาบันการศึกษาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย เพื่อร่วมวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์.

ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่หน่วยงานเครือข่ายทั้ง สถาบันการศึกษาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย เพื่อร่วมวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์.

ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่หน่วยงานเครือข่ายทั้ง สถาบันการศึกษาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย เพื่อร่วมวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์. ติดต่อที่โทร.0 2564 7000 ต่อ 6548-9 (พว.)  หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลั... Read more
ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในห้องถิ่นภาคเหนือ (NNSTDA) การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม และ รูปแบบของข้อเสนอโครงการ (สวทช.เครื่อข่ายภาคเหนือ )

ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในห้องถิ่นภาคเหนือ (NNSTDA) การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม และ รูปแบบของข้อเสนอโครงการ (สวทช.เครื่อข่ายภาคเหนือ )

ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในห้องถิ่นภาคเหนือ (NNSTDA) การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม และ รูปแบบของข้อเสนอโครงการ (สวทช.เครื่อข่ายภาคเหนือ ) ติดต่อที่โทร. 0 5322 6264, 0 5321 4649 (พว.)    หน่วยงานที่รับผิดชอบ&nb... Read more
ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นการผสมผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาการจัดการ สมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็นความรู้ที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำมาหากินของประชาชนในท้องถิ่น (SRC)

ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นการผสมผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาการจัดการ สมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็นความรู้ที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำมาหากินของประชาชนในท้องถิ่น (SRC)

ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นการผสมผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาการจัดการ สมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็นความรู้ที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำมาหากินของประชาชนในท้องถิ่น ... Read more
ทุนเพื่อส่งเสริม/พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)

ทุนเพื่อส่งเสริม/พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)

ทุนเพื่อส่งเสริม/พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ติดต่อที่โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1438 (พว.)      หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ... Read more
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCH)

ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCH)

ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCH) ติดต่อที่โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1412 (พว.)        หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงวิทย์ฯ) Read more
ทุนดูงานต่างประเทศเดซี กระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนไทยในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัย และเรียนรู้หลักทางวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ

ทุนดูงานต่างประเทศเดซี กระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนไทยในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัย และเรียนรู้หลักทางวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ

ทุนดูงานต่างประเทศเดซี กระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนไทยในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัย และเรียนรู้หลักทางวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ ติดต่อที่โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1410 (พว.)  หน่วย... Read more
ทุนสนับสนุนทุนวิจัยร่วมเพื่อการผลิตบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาปริญญาโท/ เอก (TGIST)

ทุนสนับสนุนทุนวิจัยร่วมเพื่อการผลิตบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาปริญญาโท/ เอก (TGIST)

ทุนสนับสนุนทุนวิจัยร่วมเพื่อการผลิตบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาปริญญาโท/ เอก (TGIST) ติดต่อที่โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1428 (พว.) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : TGIST  &nbs... Read more
ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักวิจัยไทยในต่างประเทศที่ทำร่วมกับนักวิจัยไทยในประเทศ

ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักวิจัยไทยในต่างประเทศที่ทำร่วมกับนักวิจัยไทยในประเทศ

ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักวิจัยไทยในต่างประเทศที่ทำร่วมกับนักวิจัยไทยในประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย นักวิชาชีพไทยที่อยู่ในต่างประเทศ และเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยในประเทศ (RBD) ติดต่อที่โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1449 (พว. / สวทช.) ... Read more
ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ทุนการศึกษา :  รายละเอียดทุน   หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               &n... Read more
ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่าย-โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท

ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่าย-โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท

   ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่าย-โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท   ขอบเขตการให้บริการ               ให้บริการรับสมัครข้อเสนอโครงการ เพื่อรับเงินอุดหนุนว... Read more
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป