กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์

บริการธุรกิจผลิตภัณฑ์


  • 1
  • 2
  • 3
History of Sattelite ดาวเทียม

History of Sattelite ดาวเทียม

ดาวเทียม  คือ  ห้องทดลองที่นักวิทยาศาสตร์บรรจุอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้แล้วส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันแล้วแต่ความมุ่งหมายของแต่ละโครงการ ดาวเทียมอาจมีรูปร่างเป็นทรงกลม รูปกลองหรือหีบก็ได้ และไม่... Read more
บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย

บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย

บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย  โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ส่วนห้องปฏิบัติการด้านเวลาและความถี่ได้จัดให้มีการติดตั้ง NTP Server ขึ้นเพื่อให้บริการถ่ายทอดเวลาผ่านระบบ Internet ทั้งนี้ศูนย์บริการร่วม วท. ได้ดำเนินการให้บริการเทียบเวลามา... Read more
การใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

การใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

ส่วนงานบริการผู้ใช้ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นหน่วยงานแรกที่ทำหน้าที่ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการขอเข้าใช้แสงซินโครตรอน และในช่วงที่ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการในสถาบันฯ ดังนี้ :  &nbs... Read more
บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขอนำไปขอรับการลดภาษี 200%

บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขอนำไปขอรับการลดภาษี 200%

เป็นโครงการสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ภาคเอกชนโดยสามารถนำเงินที่ไปใช้ในงานวิจัยมา ใช้ลดภาษีได้ถึง 200% เพื่อจะได้เป็น การส่งเสริมและให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญในงานวิจัย (http://tmc.nstda.or.th/rdc/)       ศูนย์บริหารจัดการเทคโ... Read more
บริการวิจัยและพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (การแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตร การศึกษา)

บริการวิจัยและพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (การแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตร การศึกษา)

ให้บริการข้อมูลข่าวสาร งานวิจัยและพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตร การศึกษา (http://www.tint.or.th/research.html)         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุง... Read more
การวิจัยและพัฒนา เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้อย่างจริงจังและแพร่หลาย

การวิจัยและพัฒนา เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้อย่างจริงจังและแพร่หลาย

ปัญหาและความจำเป็นในด้านพลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมลพิษ ได้รับความสนใจมากขึ้นในเวทีการค้าโลก กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขหนึ่งของประเทศคู่ค้าสำคัญๆ ภาคอุตสาหกรรมไทยจึงต้องปรับตัวสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื... Read more
เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร

เน้นการใช้เทคโนโลยีสะอาดทางการเกษตร โดยลดการใช้สารเคมี เพิ่มคุณภาพผลิตผลการเกษตร และคำนึงถึงความปลอดภัยจากสารพิษเป็นหลัก นำเทคโนโลยีแผนใหม่เพื่อปรับปรุงพืชและดิน จัดการทรัพยากรและการผลิต ตลอดจน เสาะหาพืชใหม่ที่หายากแต่มีศักยภาพสูงในการเพิ่ม... Read more
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ดำเนินการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้สด ให้มีศักยภาพในการส่งออกอย่างครบวงจร ทั้งยังริเริ่มในการจัดทำระบบประกันคุณภาพเพื่อให้ผลไม้ของไทยมีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก     สถาบันว... Read more
เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร เพื่อปรับปรุงมาตรฐานสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับสำหรับการใช้ภายในประเทศและ เพื่อการส่งออก         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ถ.เลี... Read more
วิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและชนบท         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลอ... Read more
เทคโนโลยีสมุนไพร

เทคโนโลยีสมุนไพร

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมุนไพร         กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2201-7000 (http://www.dss.go.th/dssweb/index.html) ... Read more
เทคโนโลยีเซรามิก

เทคโนโลยีเซรามิก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า ทดลองในเทคโนโลยีเซรามิก เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการด้านนี้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเท... Read more
เทคโนโลยีอาหารครบวงจร

เทคโนโลยีอาหารครบวงจร

ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านอาหารอย่างครบวงจร         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-900... Read more
เทคโนโลยีอาหาร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต

เทคโนโลยีอาหาร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า ทดลองในเทคโนโลยีอาหาร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการด้านนี้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโ... Read more
การขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับต้นกำเนิดรังสี

การขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับต้นกำเนิดรังสี

ให้บริการ Download แบบฟอร์มและคู่มือต่างๆ ทั้งคำขออนุญาต มีไว้ครอบครองซึ่งเครื่องกำเนิดรังสี และผลิตหรือใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดรังสี           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กร... Read more
บริการจับคู่การเจรจาทางธุรกิจและเทคโนโลยี

บริการจับคู่การเจรจาทางธุรกิจและเทคโนโลยี

เป็นการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญแก่ภาค เอกชน เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยี กระบวนการผลิตและของผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีผู้... Read more
บริการ รับรองโครงการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม

บริการ รับรองโครงการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม

ปัจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยกระแสเทคโนโลยีและการค้าเสรี เรากำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่หรือเศรษฐกิจฐานความรู้ ดังนั้นความอยู่รอดของอุตสาหกรรมวันนี้ต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีมาสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดกา... Read more
บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับเอกชนเพื่อยกระดับเทคโนโลยี

บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับเอกชนเพื่อยกระดับเทคโนโลยี

ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการค้นคว้า วิจัยและ พัฒนา เพื่อใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตตามความ ต้องการของบริษัท   โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมเอกชน ศูนย์บริหารจัดการเท... Read more
HACCP ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

HACCP ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

ระบบ HACCP ถูกใช้เป็นเครื่องมือชี้เฉพาะเจาะจง ประเมิน และ ควบคุมอันตราย ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร ระบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ถึงประสิทธิภาพ และ การประกันความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภค        ... Read more
GMP ระบบการจัดการสุขลักษณะพื้นฐานที่ดีสำหรับโรงงานผลิตอาหาร

GMP ระบบการจัดการสุขลักษณะพื้นฐานที่ดีสำหรับโรงงานผลิตอาหาร

เป็นการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต ซึ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Safety Management System) คือ การจัดการเพื่อไม่ให้อาหารก่อผลกระทบต่อผู้บริโภค เมื่ออาหารนั้นถูกเตรี... Read more
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป