กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พิมพ์ PDF

 news.pngหน้าที่ความรับผิดชอบ  

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และราชการอื่นๆตามที่มีกฏหมายกำหนด ให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด  

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันประกอบด้วยหน่วยงานในระดับกรม จำนวน 16 หน่วยงาน ดังนี้

ส่วนราชการ 
• สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) 
• สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) 
• กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 
• สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

รัฐวิสาหกิจ
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
• องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) 

หน่วยงานในกำกับ
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) 
• สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 
• สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

องค์การมหาชน
• สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.) 
• สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.) 
• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) (สซ.) 
• สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) 
• สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) (สสนก.)
• สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สนช.) 
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)

หมายเหตุ
หน่วยงานที่อยู่ในระหว่างยกฐานะเป็นองค์การมหาชน 1 หน่วยงาน
• สถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป