กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา

ข่าวอบรมสัมมนา


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและความท้าทายของการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำ

ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและความท้าทายของการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำ

การสัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและความท้าทายของการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำ” จัดโดยสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการไทย รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำ ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการใช้ทรัพยากรน้ำ** ๑. หลักการและเหตุผล      ทรัพยากรน้ำมีความสำคัญอย่าง... Read more
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ทางการแพทย์(Medical Physics) หัวข้อ  “การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยการฉายแสงเพื่อศึกษาและตรวจวิเคราะห์โรคเนื้องอกและมะเร็ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ทางการแพทย์(Medical Physics) หัวข้อ “การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยการฉายแสงเพื่อศึกษาและตรวจวิเคราะห์โรคเนื้องอกและมะเร็ง"

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน(ปว.(วต.) ร่วมกับ สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ทางการแพทย์(Medical Physics) หัวข้อ   “การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยการฉายแสงเพื่อศึกษาและตรวจวิเคราะห์โรคเนื้องอกและมะเร็ง" (Training workshop in Medical Physics - Imaging and Computation in Radiation Oncology)... Read more
การสัมมนา เรื่อง Technology Commercialization : Strategic Views from the Overseas Experts

การสัมมนา เรื่อง Technology Commercialization : Strategic Views from the Overseas Experts

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน(ปว.(วต.) ร่วมกับ สม.สป. และ สวทน. จัดการสัมมนา เรื่อง Technology Commercialization : Strategic Views from the Overseas Experts  ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554  ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กำหนดการสัมมนา Technology Commercialization: Strategic Views from the Overseas Experts วันศุกร์ที่ 20พฤษภาคม 2554ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ จัดโดย  สำนัก... Read more
หลักสูตรฝึกอบรมเสริม ศักยภาพด้านดิจิทัลคอนเทนท์ สำหรับคณาจารย์และผู้ประกอบการ

หลักสูตรฝึกอบรมเสริม ศักยภาพด้านดิจิทัลคอนเทนท์ สำหรับคณาจารย์และผู้ประกอบการ

หลักสูตรฝึกอบรมเสริม ศักยภาพด้านดิจิทัลคอนเทนท์ สำหรับคณาจารย์และผู้ประกอบการ               มุ่งเน้นเสริมศักยภาพ สร้างเครือข่ายผู้พัฒนาและผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยไปสู่เวทีโลกพร้อมที่จะเป็นกลไกของ องค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอซีทีขององค์กร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จริง เน้นศึกษา เรียนรู้ ประสบการณ์ ของผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนท์ของต่างประเทศ และเยี่ยมชมการแสดงผลงานของบริษัทชั้นนำในงาน TOKYO ... Read more
หลักสูตร เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร Green for Executives (Green4Executives)

หลักสูตร เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร Green for Executives (Green4Executives)

           เน้นการเสริม วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสีเขียว สำหรับผู้บริหาร เพื่อให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ Green Policy, Technology & Practices เพื่อ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และขานรับการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล... Read more
หลักสูตร ICT Course Series for Executives Class of 2011

หลักสูตร ICT Course Series for Executives Class of 2011

           NSTDA Academy  ได้ออกแบบและพัฒนาชุดหลักสูตร ไอซีทีสำหรับผู้บริหารทั้งสายงานด้าน ICT, Non ICT และ HR เพื่อลดช่องว่างความรู้และ ประสบการณ์ด้านไอซีทีให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มการบูรณาการสอดประสานการทำงานของทั้ง 3 สายงาน เพื่อการพัฒนาไอซีทีของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ICT Director, Non-ICT Director,  HR Director  และ ICT Manager เนื้อหาทั้ง 2 ชุดหลักสูตร ได้รับการออกแบบให้มีเอ... Read more
อพวช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ “ภารกิจกู้ชีพคนงานเหมืองถล่ม ในประเทศชิลี”

อพวช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ “ภารกิจกู้ชีพคนงานเหมืองถล่ม ในประเทศชิลี”

          จากเหตุการณ์เหมืองแร่ทองแดงและทองคำถล่ม ณ เมืองซานโฮเซ่ ประเทศชิลี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ซึ่งมีคนงานเหมืองจำนวน 33 คน ยังมีชีวิตอยู่ ติดอยู่ใต้ดินลึก 600 เมตร นานกว่า 2 เดือน จนวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ทีมหน่วยกู้ภัยสามารถวางท่อเพื่อส่งแคปซูล “ฟินิกซ์” ลงไปช่วยคนงานเหมืองทั้งหมดได้สำเร็จ หนึ่งในทีมหน่วยกู้ภัยนี้ ประกอบด้วยวิศวกรชาวไทย 2 ท่านคือ คุณวชิรพงศ์ นาสารีย์ และคุณสมพงษ์ พงกันยา วิศวกรจากบริษัท เม็ตตาโลจิก อินสเปคชั่น เซ... Read more
มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 The 10th Thailand Open Source Software Festival 2010 “ปลดพันธนาการความคิดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร”        มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 นำเสนอแนวทางประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในองค์กร ทางเลือกเพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจซอฟต์แวร์ภายในประเทศไทย และการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการแสดงนิทรรศการ จากผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์... Read more
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร หัวข้อ Value and Health Drive New Food and Packging โดยวิทยากรนักวิชาชีพไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.อุไรวรรณ ตั้งประเสริฐชัย Kraft Foods, Green View, Illinois คุณพิชัย ตั้งประเสริฐชัย Peter T. & Company ltd., Inverness, Illinois   ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม : ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน สนใจสมัครเข้าร่วม ติ... Read more
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "ความรู้แนวใหม่ในการบริการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์"

  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้หัวข้อ (Workshop on Frontiers in Service-oriented Software Technology) โดยวิทยากรนักวิชาชีพไทยในประเศสหรัฐอเมริกา ศ.ดร.รัตติกร ฮิวเวท และ ดร.พงศ์พันธ์ กฤษณธโยธิน มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค   ระหว่างวันที่ 22-24 โรงแรมเซ้นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ ใครควรเข้าร่วมประชุมฦ? : วิศวกรซอฟต์แวร์ ผู้พัฒนาโปรแกรม นักวิจัย นักศึกษาด้าน วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ สนใจสมัครเข้าร่วม ติดต่อ : คุณจันทกานต์ สำนักความร่ว... Read more
วิทยาการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้งานระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะในการเพิ่มสมรรถภาพและความปลอดภัยในการบริหารการจราจรและระบบทางด่วน

วิทยาการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้งานระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะในการเพิ่มสมรรถภาพและความปลอดภัยในการบริหารการจราจรและระบบทางด่วน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนคเทค โดยความร่วมมือกับ สนข. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)  หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรและความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะด้วยความรู้และเทคโนโลยีใหม่  โดยจะจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transportation System-ITS   ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2553  ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มุ่งหวังนำเทคโนโลยีใหม่และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพไปแก้ไขปัญหาจราจร ... Read more
ปันน้ำใจร้านค้าไทยพ้นวิกฤติ

ปันน้ำใจร้านค้าไทยพ้นวิกฤติ

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), และ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด และ ร่วมมือกันจัดทำโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และเยียวยา ผู้ประสบภัยจากการสร้างภายในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ประสบภัยร้านค้า หรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้หลังเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. 2553  จุดประสงค์            1. ฟ... Read more
มิติบริการใหม่กรมวิทยาศาสตร์บริการ

มิติบริการใหม่กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจการส่งออก เพื่อให้การขยายสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น สินค้าจึงจำเป็นต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ดังนั้น สินค้าส่งออกของประเทศจึงได้รับผลกระทบจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการกีดกันทางการค้า ทำให้ไม่สามารถแข่งขันสู่ตลาดโลกได้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าส่งออกของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง "การเพิ่่มศักยภาพการส่งออกของไทย ด้วยมิติบริการใหม่กรมวิทยาศาสตร์... Read more
วิทยาศาสตร์สร้างคน เทคโนโลยีสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างความเจริญ (STI2U)

วิทยาศาสตร์สร้างคน เทคโนโลยีสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างความเจริญ (STI2U)

  "วิทยาศาสตร์สร้างคนเทคโนโลยีสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างความเจริญ"            สวทน. ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ STI2U สู่สังคมอยู่ดีมีสุข - วิทยาศาสตร์สร้างคน เทคโนโลยีสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างความเจริญ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ ชั้น 2 ศูนย์แสดงส... Read more
Workshop on Trends, Technologies and Collaborative Opportunities in Cloud and High Performance Computing

Workshop on Trends, Technologies and Collaborative Opportunities in Cloud and High Performance Computing

  Workshop on Trends, Technologies and Collaborative Opportunities in Cloud and High Performance Computing                   The Main Stream Enabling Computing Technologies Awareness and Training (May 24-25, 2010, Bangkok, Thailand & May 27, Chaing Mai, Thailand)   คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม... Read more
การประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรม 2010

การประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรม 2010

  การประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรม : Design Innovation Contest 2010 ระดับมืออาชีพ (Professionals)            ระดับมืออาชีพ (Professionals) คือ กลุ่มบริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจเดิม ที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการออกแบบเชิงนวัตกรรม โดยมีความพร้อมของบุคลากรประสบการณ์ในระดับมืออาชีพ      &nb... Read more
EID 2010

EID 2010

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม     Read more
โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553

โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553

  "นวัตกรรม" คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคม                         "นวัตกรรม" จึงถือเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วยเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความ สามารถใน... Read more
โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์  ประจำปี  2553

โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2553

  “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”                            เชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์  ในหัวข้อ  “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”  ประจำปี 2553 ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30... Read more
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป