กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โครงการในหลวง

ทั้งหมด 28 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
ความเป็นมา           โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี กรมชลประทาน ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ โทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำ 8 สถานี ในปี 2549 พื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรี ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
22. โครงการแก้มลิงอเนกประสงค์คลองสนามชัย – มหาชัย กรุงเทพมหานคร – สมุทรสาคร
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การจัดการทรัพยากรน้ำ)
ความเป็นมาและหลักการ           แนวพระราชดำริในการใช้แก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองมหาชัย นอกเหนือจากการแก้ปัญหาน้ำท่วม เป็นแนวพระราชดำริที่มีมากว่า ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
23. โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การส่งเสริมการเรียนรู้)
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล           เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย ทัดเทียมนานาประเทศ ปัจจุบันมีการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
24. โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย ว. และ ท.
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การจัดการทรัพยากรน้ำ)
ความเป็นมา           ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้เป็นประเทศแห่งการเกษตรกรรม แต่ขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้งเป็นประจำทุกปี ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
25. โครงการหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การส่งเสริมการเรียนรู้)
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล           ในปี 2547  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เสนอโครงการจัดตั้ง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสฉลองสมโภช ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
26. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ในโรงเรียนชนบท
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การส่งเสริมการเรียนรู้)
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล            จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
ความเป็นมา           สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) - สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล หรือระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
28. โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การจัดการทรัพยากรน้ำ)
ความเป็นมา           ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้สถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป