กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

พิมพ์ PDF

ความเป็นมา

          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี กรมชลประทาน ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ โทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำ 8 สถานี ในปี 2549 พื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรี 4 สถานี ลุ่มน้ำปัตตานี 3 สถานี และลุ่มน้ำโกลก 1 สถานี ผลพบว่าสามารถติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และสามารถแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับสถานการณ์ได้ แต่ยังไม่รวดเร็วพอ ต่อมาได้ร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สสนก. ติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและตรวจวัดปริมาณน้ำฝนเพิ่มเติม 2 สถานี ที่อำเภอบันนังสตา และอำเภอเมืองจังหวัดยะลา จากการใช้ข้อมูลร่วมกันสามารถใช้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้เป็นที่น่าพอใจ
          สสนก. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล หรือระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ราคาถูก เคลื่อนย้ายได้ง่าย สำหรับปรับใช้แทนหรือเสริมการทำงานของสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่ เพื่อประยุกต์ใช้ตรวจวัดข้อมูลสภาพน้ำ-อากาศในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ และแสดงผลในรูปแบบของภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้บริการข้อมูลจากระบบโทรมาตรดังกล่าว ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.thaiweather.net พร้อมทั้งพัฒนาระบบส่งข้อความแจ้งเหตุเตือนภัย เมื่อตรวจพบข้อมูลที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ จากระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป หรือปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่


หลักการและเหตุผล


          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศที่ สสนก. ได้ติดตั้งถวาย ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าได้ทรงงานแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการน้ำ และภัยพิบัติของประเทศ มีพระราชดำริให้ดำเนินการติดตั้งและเตรียมพร้อมทั้งประเทศ และได้พระราชทานพระราชดำริอีกครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 ว่า ในอนาคตหวังว่าจะมีการติดตั้งมาตรวัดระดับน้ำต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จะทำให้สามารถวางแผนการกักน้ำและพร่องน้ำได้ล่วงหน้า และง่ายขึ้น
          เนื่องจากระบบโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่มีจำนวนจำกัด และไม่ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ซึ่งนับเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และยังเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนข้อมูลที่จำเป็นต่อการเตือนภัยสภาพอากาศ และจำเป็นต่อการบริหารจัดการน้ำ ดังนั้น ด้วยความต้องการดังกล่าวจึงได้จัดทำข้อเสนอ “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา” เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศเพิ่มเติมจำนวน 31 สถานี คลอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
          สสนก. จะดำเนินการในส่วนของการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์ระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศจำนวน 31 สถานี ซึ่งในจำนวนนี้มีอุปกรณ์วัดลมเพิ่มเติม 10 ชุด สำหรับงานในส่วนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี กรมชลประทาน จะดำเนินการติดตั้งและตรวจสอบสภาพสถานีโทรมาตรในพื้นที่ เพื่อให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพดี และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ

วัตถุประสงค์

          เพื่อติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศจำนวน 31 สถานี
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

ผลลัพธ์ที่จะได้

          ข้อมูลจากสถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศจำนวน 31 สถานี
ที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ได้ใช้งานต่อไป ดังนี้
          1)    ข้อมูลสำหรับเตือนภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ เพื่อเตรียมการป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          2)    ข้อมูลสำหรับสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และสนับสนุนการวางแผนเพาะปลูก
          3)    ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่รวบรวมไว้จะเป็นประโยชน์ต่องานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

          - หน่วยงานร่วมดำเนินการ
                    - สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาจังหวัดปัตตานี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอบเขตการทำงาน

          สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
                    -    จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์ระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศจำนวน 31 สถานี รวมทั้งอุปกรณ์วัดลมเพิ่มเติม 10 ชุด
                    -    จัดส่งอุปกรณ์ระบบโทรมาตร
                    -    ค่าบริการ GPRS รายสถานี เป็นระยะเวลา 2 ปี
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาจังหวัดปัตตานี กรมชลประทาน
                     -    จัดหาสถานที่และทำการติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศจำนวน 31 สถานี รวมทั้งอุปกรณ์วัดลมเพิ่มเติม 10 ชุด
                    -    ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์โทรมาตรในพื้นที่ เฉลี่ย 6 เดือนต่อปีต่อสถานี เป็นระยะเวลา 2 ปี

ที่ตั้งสถานีโทรมาตร 3 จังหวัดชายแดนใต้

 

 


ขั้นตอนการดำเนินงาน

          1)    จัดหา พัฒนา และทดสอบอุปกรณ์โทรมาตร
          2)    จัดส่งอุปกรณ์โทรมาตร
          3)    ติดตั้งอุปกรณ์โทรมาตรในพื้นที่
          4)    จัดทำรายงานการติดตั้ง และสรุปผลการทำงาน

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

          งบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน 4.5 ล้านบาท

 

การติดตั้งอุปกรณ์โทรมาตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ
  แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์ 0-2642-7132
  โทรสาร  0-2642-7133
  เว็บไซต์ : โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลนและชายฝั่ง บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
» โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพระราชกรณียกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
» โครงการการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
» โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่
» โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป