กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย

โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย

พิมพ์ PDF

ความเป็นมา

          ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้สถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สนง. กปร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้จัดทำโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย เริ่มต้นดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และสิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 
มี สกว. และ สนง. กปร. เป็นแกนกลางในการดำเนินงาน และมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปัจจุบันรับผิดชอบโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาระบบและปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรน้ำ และกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ซึ่งโครงการฯ ได้เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ในเบื้องต้นแล้ว และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

หลักการและเหตุผล

          โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงผลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยอาศัยการเชื่อมโยงกันของข้อมูลทรัพยากรน้ำที่รวบรวมจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลประกอบจากหน่วยงานภายนอกประเทศ เช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  ผลที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาทำให้เกิดระบบเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการแบบองค์รวม และเกิดกลุ่มหน่วยงานเครือข่ายที่สามารถใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติการ ติดตาม วางแผน กำหนดนโยบาย เพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
          ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย ได้มีการเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และใช้งานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (http://www.thaiwater.net) โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. ที่ดำเนินการจัดซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 แต่ในปัจจุบันมีข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในระบบจำนวนมาก มีจำนวนผู้เปิดใช้งานระบบมากขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาและการแสดงผลมีความทันสมัยมากขึ้น ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และไม่มีระบบการสำรองข้อมูลที่มีเสถียรภาพมากพอ ทำให้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับรองรับการใช้งานและการปรับปรุงระบบข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ เริ่มรวบรวมสถิติการใช้งานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ดังนี้

 

ปี พ.ศ. จำนวนการใช้งาน (ครั้ง) ปริมาณข้อมูล (GB)
มิ.ย.-ธ.ค. 2549 4,818,416 88.77
2550 12,012,747 351.34
2551 7,474,945 381.79
ม.ค.-มี.ค. 2552 1,397,813 87.04

 

หน้าเว็บไซต์ www.thaiwater.net

 

 

 


เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

          1)    เพื่อให้เกิดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย
          2)    เพื่อให้ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย สามารถรองรับฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกประเทศ

พื้นที่ดำเนินงาน

 

 


ผลลัพธ์ที่จะได้

          1)    ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย (http://www.thaiwater.net) มีเสถียรภาพ สามารถรองรับข้อมูลใหม่ และเก็บประวัติข้อมูลย้อนหลังได้เป็นจำนวนมาก
          2)    สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาต่อยอดระบบให้มีความทันสมัย แสดงผลได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
          3)    เป็นกลไกในการประสานงาน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและดำเนินการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          4)    เกิดความร่วมมือและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่ร่วมโครงการ  
          5)    ข้อมูลที่รวบรวมได้ นำมาแสดงผลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ประชาชนเข้าถึง รับรู้ และศึกษาได้ อันจะเป็นฐานในการพัฒนาความร่วมมือภาคประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
          6)    เกิดหน่วยงานเครือข่ายข้อมูล ที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และทันท่วงที

 

    


ผู้รับผิดชอบโครงการ

          หน่วยงานหลักประสานและดำเนินการ
            - สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) : ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการแสดงผลข้อมูล
          หน่วยงานสนับสนุนและวิชาการ
            - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
          หน่วยงานผู้ใช้และผู้ให้ข้อมูล
            - กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และหน่วยงานต่างประเทศ
 
แผนการดำเนินงาน

 

งบประมาณ

          ปีงบประมาณ 2552 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงาน กปร. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 

สื่อวิดิทัศน์

          รายการฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ตอน: ระบบเครือข่ายการจัดการน้ำ

 
 

สถิติการใช้งานในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549

 

สถิติการใช้งานในปี พ.ศ. 2550

 

สถิติการใช้งานในปี พ.ศ. 2551

 

สถิติการใช้งานในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ
  แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์ 0-2642-7132
  โทรสาร  0-2642-7133
  เว็บไซต์ http://www.thaiwater.net

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลนและชายฝั่ง บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
» โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพระราชกรณียกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
» โครงการการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
» โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่
» โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป