กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

พิมพ์ PDF

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

          เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย ทัดเทียมนานาประเทศ ปัจจุบันมีการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ การวางแผนและการประยุกต์ในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมถึงภัยพิบัติ
          ในฐานะที่ สทอภ. เป็นหน่วยงานกลาง ที่มีภารกิจหลักคือ พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดน เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาการในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สทอภ. มีดาวเทียมสำรวจทรัพยากร THEOS    ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย และขณะนี้ดาวเทียม THEOS ได้เข้าสู่    วงโคจรเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และประเด็นสำคัญคือ รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาประเทศและสร้างเสริมความรู้ความคิดของประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ  ตลอดจนพัฒนาเส้นทางอาชีพเพื่อรักษาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ในท้องถิ่นของตน  รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรไทย ตลอดจนเร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ให้มีความสมดุลของการใช้ประโยชน์ การถือครอง และการอนุรักษ์ฐานทรัพยากร ที่ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรธรณี และทรัพยากรอื่นๆในท้องถิ่น โดยการใช้ระบบภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่อสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
          2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและเป็นแหล่งสาธิตการประยุกต์ใช้และส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในระดับชุมชน
          3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในประเทศไทย

กิจกรรมและแผนการดำเนินงาน

          1. การประชุม/ประสานหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน
          2. จัดเสวนา และระดมความคิดเห็นกับชุมชน
          3. กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แก่ ครู อาจารย์ ผู้นำชุมชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น นักเรียน เยาวชน และประชาชนในชุมชน เช่น
                        1) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับชุมชน
                        2) การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
                        3) การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
                        4) การศึกษาดูงานจัดวางระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
          4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
          5. จัดซื้อหนังสือ สื่อ การเรียนรู้ต่างๆ
          6. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
          7. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน


ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

งบประมาณ

          งบประมาณรวมทั้งโครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (จากงบประมาณ    โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่ชุมชน ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2554)

พื้นที่ดำเนินการ

          อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1. คนในชุมชนสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับทรัพยากรในท้องถิ่น เกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
          2. ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับชุมชน
          3. การมีส่วนร่วมของเยาวชน ครู อาจารย์ และคนในชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
          4. การมีเครือข่ายการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างชุมชนและกลุ่มเครือข่ายอื่น ๆ 

 

 

 รูปแบบนิทรรศการถาวร

 
ผู้รับผิดชอบ

          1. นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   
              สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
              โทรศัพท์ 0-2141-4451 e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
          2. นางสาวสุภาพิศ ผลงาม     ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศ
              สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
              โทรศัพท์ 0-2141-4599 e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
          3. นายธงไชย ศรีเมือง           หัวหน้าฝ่าย 2 (ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)
              สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
              หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-4598 โทรสาร  0-2143-9594  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 และชั้น 7
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 0-2141-4470
  โทรสาร 0-2143-9586
  เว็บไซต์ โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลนและชายฝั่ง บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
» โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพระราชกรณียกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
» โครงการการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
» โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่
» โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป