กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

พิมพ์ PDF

ความเป็นมา

          สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) - สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล หรือระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ที่มีราคาถูก เคลื่อนย้ายได้ง่าย สำหรับปรับใช้แทนหรือเสริมการทำงานของสถานี
โทรมาตรขนาดใหญ่ เพื่อประยุกต์ใช้ตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ และแสดงผลในรูปแบบของภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีความร่วมมือกับ กรมชลประทาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์โทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 646 สถานี และให้บริการข้อมูลจากระบบโทรมาตรดังกล่าว ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.thaiweather.net พร้อมทั้งพัฒนาระบบส่งข้อความแจ้งเหตุเตือนภัย เมื่อตรวจพบข้อมูลที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ จากปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่ เพื่อเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ทันที
          สำหรับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้ร่วมกับ สสนก. ดำเนินงาน “โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศและระบบแสดงผลเชิงพื้นที่” ติดตั้งอุปกรณ์โทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ในบริเวณสถานีรับ-ส่งสัญญาณของ AIS จำนวน 387 สถานี ทั่วประเทศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณฝน ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศ รวมถึงระบบสื่อสารข้อมูลผ่าน GPRS โดยส่งข้อมูลราย 10 นาที ไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ AIS พร้อมสำเนาข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ สสนก.
AIS ได้ทูลเกล้าฯ ถวายโครงการดังกล่าว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2547 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

หลักการและเหตุผล

           เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศที่ สสนก. ได้ติดตั้งถวาย ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข
วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าได้ทรงงานแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการน้ำ และภัยพิบัติของประเทศ มีพระราชดำริให้ดำเนินการติดตั้งและเตรียมพร้อมทั้งประเทศ
เนื่องจากระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ ได้ติดตั้งและใช้งานมาเป็นเวลากว่า 4 ปี ปัจจุบันพบว่า อุปกรณ์ได้ชำรุดและเสื่อมสภาพลงไปตามอายุ สสนก. จึงได้จัดทำข้อเสนอ “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ” เพื่อดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด รวมถึงบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้อย่างปกติต่อไป
 
วัตถุประสงค์

           1) เพื่อทำการตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน บำรุงรักษาให้อุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ
           2) ปรับปรุงฐานเวลาและการทำงานของซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ให้มีความเสถียรมากขึ้น
           3) ปรับรูปแบบการส่งข้อมูลใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งาน
           4) เสนอรูปแบบและแผนงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในอนาคต

พื้นที่ดำเนินงาน

 

 


ผลลัพธ์ที่จะได้

           1) สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติทั่วประเทศ มีเสถียรภาพพร้อมใช้งาน
           2) ข้อมูลสำหรับสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ
           3) ข้อมูลสำหรับเตือนภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ เพื่อเตรียมการป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

          หน่วยงานร่วมดำเนินการ
             - สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

           1) เดินทางเข้าพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบ และ บำรุงรักษาอุปกรณ์
           2) เปลี่ยน อุปกรณ์ หัววัด GPRS Modem และชุดควบคุม
           3) จัดทำรายงานการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
           4) สรุปผลการทำงาน และ เสนอรูปแบบและแผนการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการทำงานในอนาคต พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

แผนการดำเนินงาน

 

 
งบประมาณ
           งบประมาณปี 2553 จำนวน 7.41 ล้านบาท

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ
  แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์ 0-2642-7132
  โทรสาร  0-2642-7133
  เว็บไซต์ : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลนและชายฝั่ง บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
» โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพระราชกรณียกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
» โครงการการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
» โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่
» โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป