กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สสนก

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร หรือ สสนก. ก็ได้ร่วมกับสมาคมน้ำนานาชาติ (International Water Association - IWA)  DHI ประเทศเดนมาร์ก และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... Disaster Prevention) โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)        ทั้งนี้ ผลการประชุมภาพรวมใน ASEAN COST ครั้งที่ 70 จะมีการนำเสนอในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
33. Clippingวท ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 6 'สสนก.'เผย3เขื่อนใหญ่มีน้ำน้อยสุดนับแต่สร้าง ...
อังคาร, 03 พฤศจิกายน 2015
34. ไอศครีม สูตรชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... (องค์การมหาชน) (สสนก.) ร่วมกับ :   ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม  แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ      เผยแพร่ข่าวโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
... และสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ถัดมาเป็นผลงานของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) โชว์ผลงานจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย วทน. ใช้กระบวนการเรียนรู้และลงมือทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
... กล่าวขอบคุณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ให้ความช่วยเหลือจังหวัดอย่างต่อเนื่องใน 5 งานสำคัญ ได้แก่ 1. การช่วยเหลือเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งนอกจากจิสด้าแล้วยังมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
... หรือ สสนก. ได้สนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับชุมชนแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จนประสบความสำเร็จ  โดยมี ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
... ณ ชุมชนนครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ได้สนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
... ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)  ร่วมถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทยพร้อมสนทนาถึงประเด็น ”ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชน พ้นแล้ง พ้นท่วม”    ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
... ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดังตัวอย่างของการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) กับชาวบ้านในหมู่บ้านลิ่มทอง ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป