กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทยได้ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ในตอน “ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชน พ้นแล้ง พ้นท่วม”

ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทยได้ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ในตอน “ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชน พ้นแล้ง พ้นท่วม”

พิมพ์ PDF

 
ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย   
ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558  เวลา 18.00 น.  
ออกอากาศทางสื่อโทรทรรศน์ทุกช่องกว่า 200 ช่อง  

    13 สิงหาคม 2558 ณ พื้นที่ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)  ร่วมถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทยพร้อมสนทนาถึงประเด็น ”ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชน พ้นแล้ง พ้นท่วม”
 
      ดร.พิเชฐ ได้กล่าวถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน้าที่หลักคือการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยในการพัฒนาชุมชนด้านการบริหารจัดการน้ำและนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำอาศัยหลักการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น 1.การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม และ GPS เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำของชุมชน และจัดทำผังน้ำชุมชน 2.สนับสนุนให้ชุมชนติดตั้งไม้วัดระดับน้ำ 3.ติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ ของ สสนก. จำนวน 2 สถานี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับติดตามข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ เพื่อนำมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำ 4.ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำอัตโนมัติ 5.พัฒนาเรือดูดตะกอนเลนให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ร่องสวนปาล์ม และสามารถเพิ่มผลผลิตโดยนำเอาตะกอนเลนมาทำเป็นปุ๋ย สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม และปัจจัยที่สำคัญไปกว่านั้นคือการที่ชาวบ้านได้ทำงานร่วมกันและพัฒนาชุมชน ขณะนี้เรากำลังดำเนินการเพิ่มถึง 8 ชุมชนเพื่อหวังที่จะให้ พื้นที่ บึงชำอ้อ เป็นชุมชนต้นแบบสำหรับชุมชนอื่นๆที่จะเข้ามาเรียนรู้และทำงานร่วมกัน
 
     ดร.รอยล ได้กล่าวถึง การพัฒนาแหล่งน้ำ โดยใช้เรือดูดตะกอนเลนเพื่อเพิ่มความลึกของร่องสวนปาล์มน้ำมันสำหรับเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ ที่สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 700 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ในหน้าแล้งสามารถใช้เรือดูดตะกอนเลนเพื่อเปิดร่องน้ำให้ไหลไปถึงพื้นที่ห่างไกลได้ การพัฒนาพื้นที่ บึงชำอ้อ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหา นำท่วม น้ำแล้งแล้ว ยังส่งผลดีด้านเศรษฐกิจของชุมชน โดยสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่โครงการสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี และแต่ละสวนให้ผลผลิตเฉลี่ยมากถึง 7 ตัน/ไร่/ปี หรือ สกัดเป็นปาล์มน้ำมันได้ 22 % ต่อปี ซึ่งนับว่ามากกว่าพื้นที่ปลูกน้ามันปาล์มในที่อื่นๆ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 23,800 บาท/ไร่/ปี ทั้งนี้มีการขยายเครือข่ายการทำงาน แก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง รวม 8 ตำบล มีผู้ได้รับประโยชน์รวม 11,869 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรได้รับประโยชน์ รวม 87,795 ไร่ 
 
      ดร.พิเชฐ กล่าวปิดท้ายว่า เราสามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการ บำรุงรักษาต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งผลผลิตที่ได้จากรสวนปาล์มน้ำมันยังสามารถขายเป็นรายได้เสริมสำหรับครอบครัว ทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและได้ของชุมชน นอกเหนือจากการผลผลิตจากปาล์มน้ำมัน ทำให้ชุมในพื้นที่ บึงชำอ้อ อยู่ดีกินดีมีความสุข บนวิถีแห่งความพอเพียงอย่างยั่งยืน
 
 
ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ ,นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป