กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จัดเต็มผลงานโชว์ “สมคิด” คัดโครงการเสริมเศรษฐกิจจากฐานราก

กระทรวงวิทย์ฯ จัดเต็มผลงานโชว์ “สมคิด” คัดโครงการเสริมเศรษฐกิจจากฐานราก

พิมพ์ PDF

 

        เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่มีการปรับการทำงานให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อยู่กลุ่มเศรษฐกิจ โดยการเข้าเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจนแผนดำเนินงานในอนาคต โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ หน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานเพื่อให้ ดร.สมคิดและคณะ ได้เยี่ยมชมด้วย 

 

 
      โดยผลงานที่นำมาเสนอนั้นได้มีการจัดเป็นกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่ม ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปช่วยคือกลุ่มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคง โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำเสนอนวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินหรือ UAV แบบใบพัดซ้อน เป็นเครื่องบินบังคับ  รุ่นใหม่ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสำรวจและบันทึกภาพรายละเอียดสูงของพื้นที่ต่างๆ และสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ถัดมาเป็นผลงานของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) โชว์ผลงานจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย วทน. ใช้กระบวนการเรียนรู้และลงมือทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศเช่นข้อมูลอากาศและน้ำ แผนที่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค และยังช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในชุมชน
   กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ เริ่มด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำระบบโครงสร้างพื้นฐาน (S : Standardization) การทดสอบ (T : Testing) และการประกันคุณภาพ (Q : Quality Assurance) เพื่อมุ่งให้เป็นกลไกของภาครัฐที่จะให้บริการกับผู้ประกอบการเอกชน  อุตสาหกรรมในประเทศ ในการเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันในเวทีการค้าโลก อีกหน่วยงานที่ทำงานสอดคล้องกับ วศ. คือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) นำเสนอเครื่องมือวัดแรงบิด ได้ถูกนำไปใช้งานในด้านต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อู่ต่อเรือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมของเล่นเด็ก และอื่นๆ อีกมากมาย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) ได้นำฐานข้อมูลที่แสดงการดำเนินงานแผนงานโครงการและกิจกรรมในพื้นที่จังหวัด ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการดำเนินการนำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปพัฒนาจังหวัดซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ. ด้านสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) นำเสนอการให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ของสถาบัน สถิติการให้บริการและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่ได้ 
 

   
       
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) นำเสนอหุ่นยนต์เก็บกู้รังสี อันเป็นผลสืบเนื่องจากประเทศต่างๆ  รวมทั้งประเทศไทย มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม การศึกษาวิจัยและอื่นๆ ปส. ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ในประเทศ จึงได้จัดทำหุ่นยนต์เก็บกู้รังสี ซึ่งสามารถเข้าพื้นที่ที่มีความซับซ้อนได้และสามารถปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์ ได้ทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยสามารถส่งภาพขณะเข้าไปปฏิบัติงานกลับมายังศูนย์อำนวยการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี เพื่อประเมินสถานการณ์และประเมินความเป็นอันตรายทางรังสีได้อย่างทันท่วงที สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น 

 

     
       กลุ่มวิจัยพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เริ่มจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้นำเสนอโครงการยกระดับขีดลุ่ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค  การสนับสนุนให้นักวิจัยภาครัฐทำงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังนำเสนอระบบสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยการนำ วทน.ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการ และมาตรฐาน และสุดท้ายคือให้บริการทดสอบและประเมินด้านความแข็งแรง ความปลอดภัย ความล้า ของระบบรางและชิ้นส่วนของรถไฟและรถไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) นำเสนอการตรวจวัดรังสีในสินค้าส่งออก และการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ส่วนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำเสนอผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชั่นที่บรรจุสารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพรฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา ซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ (B Fresh) ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ แผ่นทดแทนหินธรรมชาติจากวัสดุรีไซเคิลแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างสื่อ/กิจกรรมเพื่อนักเรียนใช้เวลานอกห้องเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) นำเสนอแอพพลิเคชั่น เผยแพร่ข้อมูลโครงการ ประกอบด้วยครัวไทย  สู่ครัวโลก พลังงานสะอาด ชีวการแพทย์ เกษตรอินทรีย์ คูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย พลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมข้าวไทย รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ส่วน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) นำเสนอโครงการหน่วยให้บริการผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาการคัดแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาโรคข้อเข่า และข้อสะโพกเทียมชนิด Unipolar Modular Hip Prosthesis
 
    กลุ่มสร้างความตระหนักและพัฒนากำลังคน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) นำเสนอกล้องโทรทรรศน์ฝีมือคนไทย มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner) สำหรับประชาชนที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศ และจัดแสดงอุกกาบาต แคมโป เดล เชียโล ที่ตกในประเทศอาร์เจนตินา เมื่อประมาณ 4000-5000 ปีที่แล้ว ส่วนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำคาราวานวิทยาศาสตร์ ที่จัดแสดงทั่วประเทศมานำเสนอ สุดท้ายคือหน่วยงานหลักอย่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นำเสนอโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) และโครงการขับเคลื่อนกลไกบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated learning: WiL) โดยการแสดงทั้งหมดจัดแสดงเต็มพื้นที่ที่ห้องโถงชั้นล่างของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่ข่าว :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : สุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ , นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
» ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สร้างไทยให้เข้มแข็ง
» “สมคิด” ชู “มหาวิทยาลัย” ความหวังปั้นอินโนเวทีพ สตาร์ทอัพ ให้เวลาปีครึ่งดันให้ถึงฝั่ง แนะใช้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ ตอบโจทย์ปฏิรูปประเทศ
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
» รองนายก สมคิดฯ เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» “สมคิด” ชี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวช่วยเศรษฐกิจขยายตัว เผยปี ’59 รัฐตั้งเป้าสนับสนุนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา 1.3 แสนล้านบาท
» ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมกับนโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย”
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป