กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ชาว อ.บาเจาะ วอนขอที่ดินทำกินคืน หลังรัฐประกาศเขตอุทยานทับซ้อน “พิเชฐ” มอบ จิสด้า

ชาว อ.บาเจาะ วอนขอที่ดินทำกินคืน หลังรัฐประกาศเขตอุทยานทับซ้อน “พิเชฐ” มอบ จิสด้า

พิมพ์ PDF

ชาว อ.บาเจาะ วอนขอที่ดินทำกินคืน หลังรัฐประกาศเขตอุทยานทับซ้อน  “พิเชฐ” มอบ จิสด้า ใช้ดาวเทียมแก้ปัญหายืดเยื้อ ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย โดยให้ ยึด  4 มาตรการหลัก มีส่วนร่วม-คืนสิทธิถูกต้อง-รักษาทรัพยากร-ทุกคนใช้ข้อมูลกลาง

 


     6 ก.ย. / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อท้องถิ่นและชุมชน ภายใต้การดำเนินงานในโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินราษฎรทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA :จิสด้า) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มผู้นำชุมชม ให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส


     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งในการลงพื้นที่วันนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยจิสด้าได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบและบูรณาการข้อมูลแปลงที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งขาติบูโด-สุไหงปาดี โดยดำเนินการร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ศอ.บต. สำนักงานบริหารและอนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี กรมอุทยานแห่งชาติฯ เครือข่ายที่ดินบูโดฯ และชาวบ้าน ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายแผนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ และแผนที่ที่ชาวบ้านร่วมกันจัดทำ เพื่อหาข้อยุติในความแตกต่างของป่าอนุรักษ์และพื้นที่ทำกิน

     "ผมจะกลับไปคุยกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย โดยยึดหลักสี่ประการ ได้แก่ 1. ประชาชนต้องมีส่วนร่วม  2. ต้องกำหนดให้มีการคืนสิทธิอย่างถูกต้อง 3. ชุมชน อำเภอและจังหวัด สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน และ 4. ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินงานจะต้องข้อมูลชิ้นเดียวกัน" ดร.พิเชฐ กล่าว

   


     ด้าน ดร.อานนท์  กล่าวว่า จิสด้าเป็นหน่วยงานกลางซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ทำกิน แต่มีเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลมอบหมายให้บูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาคืนสิทธิให้กับประชาชนด้วยความเป็นธรรม โดยจิสด้าได้เปรียบเทียบแผนที่แนวเขตที่จัดทำจากส่วนกลางตามมติ  ครม. เมื่อ 30 มิ.ย. 2541 และแผนที่แนวเขตที่จัดทำโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของจังหวัดและอำเภอกับชาวบ้านในพื้นที่ ตามมติ ครม. เมื่อ 14 ต.ค. 51 ซึ่งพบว่าแผนที่มีความคล้ายคลึงกันมาก มีความแตกต่างกันเพียง 10% เท่านั้นจากพื้นที่ทั้งหมดใน 23 ตำบล 9 อำเภอของนราธิวาส ยะลาและปัตตานี

     ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวขอบคุณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ให้ความช่วยเหลือจังหวัดอย่างต่อเนื่องใน 5 งานสำคัญ ได้แก่ 1. การช่วยเหลือเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งนอกจากจิสด้าแล้วยังมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ที่ได้ให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 2. การช่วยเหลือข้อมูลเพื่อติดตามพื้นที่ hot spot และไฟป่าบนพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่อนุรักษ์ 3. การให้ความช่วยเหลือเรื่องการบริหารจัดการน้ำกรณีน้ำท่วมฉับพลันและระบบเตือนภัย 4. การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า โดยใช้แผนที่ของจิสด้าเป็นตัวชี้เป้า แล้วให้ชุดเดินทางลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหา และสุดท้ายคือเรื่องปัญหาการจัดทำแนวเขตพื้นที่บูโด-สุไหงปาดี

     นอกจากนี้ รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้หารือในการขยายผลความสำเร็จในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับวิถีชีวิตและวิธีการทำมาหากินของประชาชน อีกหลายเรื่อง อาทิ เทคโนโลยีการผลิตและบรรจุภัณฑ์ทุเรียนกวน เงาะ บูดู การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา อาหารฮาลาล ฯลฯ ซึ่ง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ยินดีประสานร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและคลีนิคเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยศาสตร์ฯ ต่อไปประสานงานได้ที่  :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป