กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มาตรฐานสากล

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. ปส. ลงพื้นที่อีสาน เก็บข้อมูลการรับรังสีของผู้ป่วย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการออกข้อกำหนดหรือมาตรการต่างๆ ในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ (เอกซเรย์) รวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
... ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภายในประเทศในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   และเป็นการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้ทันที     ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
...        ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้ง         ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
... ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้น จะสามารถระงับเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และกลับสู่สภาวะปกติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล   ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
... Brix ด้วยเครื่อง Polarimeter และ Refractometer โดยการสอบเทียบเครื่องมือดังกล่าวต้องอาศัยวัสดุอ้างอิงที่ได้มาตรฐานและสามารถสอบกลับค่าที่ได้ไปยังหน่วยวัดพื้นฐาน โดยวัสดุอ้างอิงของคนไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
... วางระบบโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน  ไม่ว่าจะเป็นการปรับกฎระเบียบและข้อตกลงให้มีมาตรฐานสากล  การเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ทั้งในด้านการผลิตสินค้า ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
... (สรร.)  รวมถึงงานด้านที่ปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานสากล งานฝึกอบรมต่างๆ และงานด้านบริการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยีของ วว.” รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. กล่าว           ...
ศุกร์, 11 กันยายน 2015
... เพิ่มทักษะด้านวิชาการแก่บุคลากรภายในห้องปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ นำมาตรฐานสากลมาใช้ควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน เป็นการสร้างหลักประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ...
ศุกร์, 11 กันยายน 2015
... ผู้ด้อยโอกาส หลากหลายสาขา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน  ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ  ตอบโจทย์ความต้องการใช้เทคโนโลยีคุณภาพมาตรฐานสากล  เสริมความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจของประเทศ   ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
... (Engineering Consultation) แก่ผู้ประกอบการโดยการประยุกต์องค์ความรู้สหวิทยาการ รวมถึงการฝึกอบรม เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยี การวิเคราะห์ทดสอบ และประเมินด้านระบบรางมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป