กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว. จัดสัมมนา “CHANGES FOR ECOINDUSTRY” (รักษ์โลกสวย ด้วยการเปลี่ยนแปลง)ให้แก่กลุ่มลูกค้าบริการอุตสาหกรรม ประจำปี 2558

วว. จัดสัมมนา “CHANGES FOR ECOINDUSTRY” (รักษ์โลกสวย ด้วยการเปลี่ยนแปลง)ให้แก่กลุ่มลูกค้าบริการอุตสาหกรรม ประจำปี 2558

พิมพ์ PDF            ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “CHANGES FOR ECOINDUSTRY” (รักษ์โลกสวย ด้วยการเปลี่ยนแปลง) ให้แก่กลุ่มลูกค้าบริการอุตสาหกรรม ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าของ วว.

          กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองมาตรฐาน บริการเป็นที่ปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมแก่ลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่อง   ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือการปรับเปลี่ยนของมาตรฐานต่างๆ  รวมทั้งการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม

          ปัจจุบันสินค้าที่ผลิตออกสู่ท้องตลาดมีความหลากหลาย และมีการคิดค้นพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญ ดังนั้นการจัดสัมมนาของกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย การเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

ในขณะเดียวกันด้วยกระแสความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัจจัยที่ผู้ผลิตในปัจจุบันคำนึงถึงเป็นอย่างมาก การประเมินคาร์บอนฟุต พรินต์ (Carbon Footprint) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ถูกปลดปล่อยมาตลอดช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในการสัมมนาดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “Carbon footprints for your businesses” โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  และการบรรยายเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งในองค์กร” โดย นายนพพร โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 

          “กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการด้านต่างๆ ทั้งงานวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)  งานด้านวิเคราะห์สมบัติของวัสดุของศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.)  และงานด้านบริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพของสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)  รวมถึงงานด้านที่ปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานสากล งานฝึกอบรมต่างๆ และงานด้านบริการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยีของ วว.” รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. กล่าว

         


ผู้สนใจงานบริการด้านอุตสาหกรรมของ วว. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2577 9000 หรือ Call Center  0 2577 9300


เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป