กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง งานวิจัย..ใช้ได้จริง วว. ให้บริการมาตรฐานการทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางรางรถไฟ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศยั่งยืน

วว. ให้บริการมาตรฐานการทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางรางรถไฟ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศยั่งยืน

พิมพ์ PDF

 

 

   “ระบบการขนส่ง” นับเป็นปัจจัยหลัก ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาของประเทศให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่านานาอารยะประเทศ โดยเฉพาะระบบการขนส่งมวลชนระบบรางนั้นในปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการเดินทางเยือนญี่ปุ่นของคณะรัฐมนตรีเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือระบบราง  ซึ่งญี่ปุ่นให้ความสนใจที่จะร่วมมือในการพัฒนาขนส่งระบบราง รวมถึงเส้นทาง กทม.- เชียงใหม่ และแม่สอด-มุกดาหาร โดยเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิม และจะมีการร่วมกันศึกษาและวิจัยเส้นทาง  ได้แก่ เส้นทางกาญจนบุรี-กรุงเทพ, กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ และกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางกับประเทศเพื่อนบ้าน และการศึกษาครั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการขนส่งสินค้าทางรางของไทยด้วย นอกจากนี้ยังร่วมมือกันในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

 

       ส่วนความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน นั้น ในขณะนี้มีความชัดเจนในเรื่องรูปแบบความร่วมมือและการลงทุน ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่ไทย-จีน จะเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2558 ในเส้นทางที่ 1 และ 2 กรุงเทพฯ-แก่งคอย และแก่งคอย-มาบตาพุด ส่วนอีก 2 ช่วงคือ แก่งคอย-นครราชสีมา และนครราชสีมา-หนองคาย จะเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2559 จะเห็นได้ว่าระบบรางในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นมีความจำเป็นยิ่งที่ต้องมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติวัสดุ (ศพว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทางห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัยและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง ในงานบริการวิเคราะห์ทดสอบทางกล (Mechanical Test) การสั่นสะเทือน (Vibration Test) ความล้า (Fatigue Test) และความคงทน (Durability Test) การประเมินคุณภาพและรับรองความปลอดภัยในการใช้งานของชิ้นส่วน อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบราง ตลอดจนให้บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม (Engineering Consultation) แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบรางหรือชิ้นส่วนรถไฟในประเทศ  ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ ผู้รับเหมาวางระบบรถไฟ หน่วยงานบริหารการเดินรถไฟ  หน่วยงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟ ฯลฯ

       การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาตรฐาน มอก. และมาตรฐาน  สากลอื่นๆ อาทิเช่น AREA  (American  Railway  Engineering  Association) ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยที่ผ่านมา ผู้ประกอบการต้องจัดส่งชิ้นส่วนระบบรางรถไฟไปทดสอบยังต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ปัจจุบัน วว. ได้เริ่มให้บริการทดสอบระบบรางกับผู้ประกอบการก่อสร้างระบบรางชั้นนำของประเทศ เพื่อนำวัสดุที่ผ่านการทดสอบไปใช้ในการก่อสร้างระบบรางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์  เวียดนาม และออสเตรเลีย ซึ่งในปีที่ผ่านมา วว. ได้ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนระบบรางรถไฟ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ล้านบาท  

          ทั้งนี้ วว. ได้ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านระบบราง แก่ผู้ประกอบการรถไฟมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น... โครงการประเมินความล้ารอยเชื่อมราง  ขนาด 100A (50 kg/m) และ 80A (40 kg/m) ในโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 และ 6 ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 1.โครงการประเมินคุณภาพหมอนและเครื่องยึดเหนี่ยวในงานปรับปรุงทางรถไฟ ที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถสถานีชุมทางบ้านดารา–สวรรคโลก 2.โครงการที่ปรึกษาเพื่อการตรวจสอบและประเมิน Toe Load เครื่องยึดเหนี่ยว ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่ 6 ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 3.โครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เพื่อการประเมินความแข็งแรงโครงสร้างโบกี้รถไฟบรรทุกสินค้า (hopper wagon)

       ปัจจุบัน วว. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ให้เป็นหน่วยงานดำเนินการในโครงการความร่วมมือ Thailand-China Joint Research Center on Railway System โดยรับผิดชอบด้านการทดสอบคุณสมบัติทางกล ความแข็งแรง การสั่นสะเทือน ความล้าและความคงทนของชิ้นส่วน อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบราง เช่น หมอนรถไฟ (sleeper) รางและรอยเชื่อมต่อราง (rail & joint) เครื่องยึดเหนี่ยวราง (fastening) โบกี้ (bogie) และระบบห้ามล้อ (brake) รถไฟ ฯลฯ

       นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนนโยบายด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ โดยจัดทำ โครงการบริการมาตรฐานการทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางราง เพื่อจัดตั้ง ศูนย์ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ประเมินคุณภาพและรับรองความปลอดภัยในการใช้งานชิ้นส่วน อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบรางอย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน โดยขยายขอบเขตการให้บริการด้านระบบรางต่อยอดจากฐานงานเดิมให้ครอบคลุมทุกระบบ วว. มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรางตลอดจนประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม (Engineering Consultation) แก่ผู้ประกอบการโดยการประยุกต์องค์ความรู้สหวิทยาการ รวมถึงการฝึกอบรม เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยี การวิเคราะห์ทดสอบ และประเมินด้านระบบรางมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โทร. 0 2577 9000  หรือที่ call center  วว.  โทร. 0 2577 9300 www.tistr.or.th  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

     

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป