กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วศ./ก.วิทย์ฯ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับ

วศ./ก.วิทย์ฯ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับ

พิมพ์ PDF

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ มุ่งผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศได้รับการยอมรับ โดยสนับสนุนให้มีการเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ เพิ่มทักษะด้านวิชาการแก่บุคลากรภายในห้องปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ นำมาตรฐานสากลมาใช้ควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน เป็นการสร้างหลักประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน ขจัดปัญหาการตรวจสอบซ้ำ

             7 กันยายน 2558  ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้แก่ 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัท เอ เอฟ อี จำกัด , ห้องปฏิบัติการบริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด , ห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) , SCG CAMBODIA LABORATORY รวม 4 ราย ณ  ห้องประชุมอัครเมธี    ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

            ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  กล่าวว่า การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17025  เป็นเรื่องที่สำคัญ  นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านความสามารถทางวิชาการที่เป็นหลักแล้ว ยังเน้นความสำคัญของการบริหารจัดการโดยผู้บริหารต้องสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง เพื่อให้ระบบงานห้องปฏิบัติการมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการนั้นถือเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพและความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่รู้จักและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้เกิดความมั่นใจและผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากล พร้อมแข่งขันในเวทีการค้าโลก

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มุ่งผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้น ทั้งสนับสนุนให้มีการเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ เพิ่มทักษะด้านวิชาการแก่บุคลากรภายในห้องปฏิบัติการ พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศไทยไปสู่การได้รับการยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการเองได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ ชี้แจงให้เห็นความสำคัญของการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ นำมาตรฐานสากลมาใช้ควบคุมคุณภาพการดำเนินงานและทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เป็นการสร้างหลักประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันขจัดปัญหาการตรวจสอบซ้ำ

   นางสุดา นันทวิทยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้กล่าวรายงานว่า สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบทบาทในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศในสาขาการทดสอบด้าน ฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตาม ISO/IEC 17025  ซึ่งสำนักได้รับการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements, MRAs) ทั้งในระดับภูมิภาคกับองค์กร Asia Pacific Laboratory Accreditation Corporation, APLAC และในระดับสากลกับ International Laboratory Accreditation Corporation, ILAC จากการลงนามการยอมรับร่วมกับ ILAC ส่งผลถึงการได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศสมาชิกของ ILAC ในภูมิภาคอื่นด้วย รวมทั้งได้ให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17043 และให้การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามข้อกำหนด ISO  Guide 34 อีกด้วย

 

 

ข่าว : จิตลดา คณีกุล   

ภาพข่าว  :  คุณวุฒิ ลี่แตง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7098  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป