กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าวโพด

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. รมว.พิเชฐฯ เร่งผลักดันแผนงานภายใต้ปฏิรูป วทน. 5 ด้าน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยาง อ้อย ปาล์ม มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจำแนกตาม Value Chain กลุ่มที่ 2 ด้านวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นเจ้าภาพหลักขณะนี้หน่วยงานร่วมที่มี ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
... ส่วนหนึ่งนั้นมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเราไม่สามารถจะควบคุมได้ แต่สิ่งที่เราอาจจะทำได้ในประเทศของเราคือผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมอาชีพ ในส่วนของเชียงใหม่เสนอเรื่องของข้าวโพด ...
พุธ, 17 กันยายน 2014
... เข้าร่วมประชุมพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ในประเด็นการต่อยอดงานวิจัย (ช่วงเช้า) และการติดตามงานเร่งด่วนเพื่อพัฒนาพืชผลการเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา และข้าวโพด พร้อมกับตรวจเยี่ยมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...
ศุกร์, 11 เมษายน 2014
...  8.    จังหวัดพะเยาสนับสนุนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร หอมแดง ลิ้นจี่ และวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพด      ซึ่งโจทย์ความต้องการจากการประชุมในครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013
... มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เริ่มงานวิจัยกับประเทศเยอรมนี เป็นเวลากว่า 10 ปี ในระดับห้องปฏิบัติการทำวิจัยและพัฒนาการกำจัดแมลง ไข่แมลง และตัวอ่อนในผลผลิตทางการเกษตรจำพวก ข้าว ข้าวโพดและถั่วต่างๆ ที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ทดแทนสารเคมี ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
... เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ลำไย ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ให้ได้พันธุ์ใหม่ที่สามารถให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แก้ปัญหาการเพาะปลูก ต้านทานโรคและแมลง และมีคุณภาพด้านโภชนาการสูง สามารถสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในสินค้าเกษตรตรงตามความต้องการของตลาดโลก ...
ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2013
... โดยจะเน้นการปรับปรุงพันธุ์ในพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ลำไย ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ให้ได้พันธุ์ใหม่ที่สามารถให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แก้ปัญหาการเพาะปลูก ต้านทานโรคและแมลง และมีคุณภาพด้านโภชนาการสูงขึ้น ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
... เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ลำไย ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ให้ได้พันธุ์ใหม่ที่สามารถให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แก้ปัญหาการเพาะปลูก ต้านทานโรคและแมลง และมีคุณภาพด้านโภชนาการสูงขึ้น สามารถสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในสินค้าเกษตรได้ตรงตามความต้องการของตลาด ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
39. 34 ปี กระทรวงวิทย์ฯ “วรวัจน์” เดินหน้า 47 แผนงานเพื่อคนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 4) วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 5) วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างฐานความรู้ โดยแบ่งเป็น 47 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานข้าว  2) แผนงานข้าวโพด 3) แผนงานปาล์ม 4) แผนงานพืชผัก (พริก มะเขือเทศ และกลุ่มแตง) 5) แผนงานมันสำปะหลัง  ...
อังคาร, 26 มีนาคม 2013
... ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเอเชีย และร่วมผลักดันการจัดทำ “ยุทธศาสตร์นำพืชผักไทยสู่ตลาดอาเซียนและระดับนานาชาติ” และชมผลงานและนิทรรศการข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง ข้าวโพดหวานสีแดง ...
จันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป