กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

“ก.วิทย์”ผลักดันหลักสูตรนักปรับปรุงพันธุ์พืช เพิ่มผลผลิต นำครัวไทยสู่ครัวโลก

พิมพ์ PDF

            กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หารือสถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชนชั้นนำ เร่งผลักดันหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการเกษตร สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช เน้นปรับปรุงพืชเศรษกิจพันธุ์ใหม่ ผลผลิตเพิ่ม ต้านทานโรค-แมลง คุณภาพสูง และปลอดภัย เตรียมพร้อมครัวไทยสู่ครัวโลก     ตั้งเป้าผลิตนักปรับปรุงพันธุ์พืช 300 คนใน 3 ปี
            นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ข้อมูลว่า สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ประเทศในเรื่อง  “ครัวไทยสู่ครัวโลก” และ “ความมั่นคงทางอาหาร”  โดยทางรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และให้ไทยเป็น One-Stop-Service ด้านอาหาร   ในอนาคต  ในปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการผลิตอาหาร  นอกจากนี้การขาดแคลนนักวิจัยโดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรง ดังนั้น  กระทรวงวิทย์ฯ จึงเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านออกมาป้อนตลาด เป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้กระทรวงวิทย์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนทุนการศึกษา โดยขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.)  และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง(ไทยเอสที)  กำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการเกษตร สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding) โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สถาบันวิจัย และบริษัทเอกชนชั้นนำ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร  เป้าหมายให้ได้นักปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาประเทศ  โดยจะเน้นการปรับปรุงพันธุ์ในพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ลำไย ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ให้ได้พันธุ์ใหม่ที่สามารถให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แก้ปัญหาการเพาะปลูก ต้านทานโรคและแมลง และมีคุณภาพด้านโภชนาการสูงขึ้น สามารถสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในสินค้าเกษตรได้ตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศด้วย 
            นายวรวัจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สวทน. และไทยเอสที กำลังจะจัดการประชุมระดมสมองขึ้นในวันที่ 26 เมษายนนี้ ร่วมกับ ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ขอนแก่น  สงขลานครินทร์  เชียงใหม่ เป็นต้น เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ เช่น การคัดเลือกพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืชพื้นเมือง และพันธุ์พืชป่าในประเทศ โดยเป็นหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก ที่มีความชำนาญเฉพาะทางตรงตามความต้องการของภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตนักปรับปรุงพันธุ์พืชให้ตรงตามชนิดของพืชเศรษฐกิจ ไม่ต่ำกว่า 300 คน ใน 3 ปี 


---------------------------------------------------

ขอข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข
สนง.คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โทร: Tel. 662 160 5432 Ext 701

www.sti.or.th
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป