กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายกรัฐมนตรี และ รมว.วท. เข้าร่วมประชุมติดตามทิศทางด้านการวิจัย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อพวช.

นายกรัฐมนตรี และ รมว.วท. เข้าร่วมประชุมติดตามทิศทางด้านการวิจัย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อพวช.

พิมพ์ PDF

   
      
     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการติดตามทิศทางการวิจัย และพัฒนาประเทศ พร้อมด้วยนายพีรพันธุ์ พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ในประเด็นการต่อยอดงานวิจัย (ช่วงเช้า) และการติดตามงานเร่งด่วนเพื่อพัฒนาพืชผลการเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา และข้าวโพด พร้อมกับตรวจเยี่ยมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลอง 5 จ.ปทุมธานี (ช่วงบ่าย)
     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมครั้งนี้ว่า งานวิจัยมีความสำคัญที่ต้องร่วมกันพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขัน  ซึ่งประเทศไทยมีนักวิจัยเป็นจำนวนมากที่ต้องสนับสนุน เพื่อนำงานวิจัยมาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา โดยการนำผลงานวิจัยและความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น หน่วยงานวิจัยหรือนักวิจัยต้องทำงานร่วมกันกับภาคเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.) เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันการบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของเยาวชน
 

       ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขงานวิจัยสำหรับการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ และเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการพัฒนาการแข่งขันให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายรัฐบาลมีเป้าหมายการเพิ่มงานวิจัยของภาครัฐ และภาคเอกชนไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งถือได้ว่างานวิจัยเป็นต้นน้ำในความคิดริเริ่ม ต่อยอดการทำงานร่วมกับกระทรวง และนำไปสู่ระดับปลายน้ำ คือ การปฏิบัติร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน
        นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ได้มีการประชุมเมื่อเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตาม และรับทราบทิศทางการวิจัยของประเทศ เนื่องจากความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ยังเป็นจุดอ่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น จึงต้องเร่งส่งเสริมงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการศึกษาของประเทศอย่างเร่งด่วน และยั่งยืน

     นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะฯ ได้ร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 บนพื้นที่ใช้สอยในอาคารประมาณ 36,500 ตารางเมตร ในพื้นที่ 42 ไร่ ณ บริเวณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ด้านเชื่อมต่อกับสระเก็บน้ำพระรามเก้า เทคโนธานี ต.คลองหลวง อ.คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยโครงการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 จะจัดแสดงเกี่ยวกับระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้ง การจัดการทรัพยากรน้ำ และดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อหลัก “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”
 
เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา สุดเสนาะ นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
ตรวจทานและเผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวิดีโอโดย :  นายรัฐพล  หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป