กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.พิเชฐฯ เร่งผลักดันแผนงานภายใต้ปฏิรูป วทน. 5 ด้าน

รมว.พิเชฐฯ เร่งผลักดันแผนงานภายใต้ปฏิรูป วทน. 5 ด้าน

พิมพ์ PDF

ในเวทีประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้นโยบายปฏิรูป วทน. 5 ด้าน โดยหวังผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ในระยะเร่งด่วนให้เป็นไปตามนโยบาย คณะรัฐมนตรี ข้อ 8.1-8.5

 

ผลความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ เดือนพฤศจิกายน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ด้านวิจัยเชิงพาณิชย์/SMEs โดยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการแบ่งข้อมูลเป็น 3 ประเภท ได้แก่  ผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดสู่ผู้ผลิตแล้ว ผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดโดยต้องการหาผู้ผลิตรับการถ่ายทอด และผลงานวิจัยศักยภาพสูงเพื่อประยุกต์ไปสู่เชิงพาณิชย์ สถานภาพปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลสนับสนุนพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยาง อ้อย ปาล์ม มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจำแนกตาม Value Chain กลุ่มที่ 2 ด้านวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นเจ้าภาพหลักขณะนี้หน่วยงานร่วมที่มี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ได้ร่วมจัดมหกรรม SMEs ชี้ช่องรวยในภูมิภาค ซึ่งดำเนินการแล้ว ณ จังหวัดอุดรธานี และจัดโครงการตอบโจทย์กับจังหวัด เช่น การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมวางแผนโซนนิ่ง การพัฒนายกระดับ OTOP/SMEs การสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว การบริหารการแพทย์ และยังมีแผนลงพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดลำปางในเร็วๆ นี้ กลุ่ม 3 โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้าน วทน. โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการจำแนกเป็น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ว และ ท /การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ /การพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้าน ว และ ท และ Soft Infrastructure ความคืบหน้าขณะนี้กำหนดแผนงาน 2 ระยะ โดยทุกหน่วยต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มที่ 4 ด้านกำลังคนและความตระหนักด้าน วทน. จำแนกโครงการเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ยกระดับ STEM /ผลิตกำลังคนสาขาขาดแคลน /ผลิตกำลังคนเชื่อมโยงภาคการผลิต /ส่งเสริมความรู้ด้าน วทน. /ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี /สร้างความตระหนักในกำลังคน ความคืบหน้าแนวโน้มความต้องการกำลังคนอยู่ระหว่างสำรวจความต้องการ Demand Side ของประเทศ เพื่อสามารถจัดทุนในสาขาที่ขาดแคลนกำลังคน โดยมุ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 8 กลุ่มได้แก่ อาหาร ยางและผลิตภัณฑ์ พลังงาน ระบบขนส่ง สุขภาพและบริการสุขภาพ เคมีภัณฑ์ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มที่ 5 วทน. เพื่อทรัพยากร เจ้าภาพหลักได้แก่ สทอภ. โดยจำแนกข้อมูลออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ำการกำหนดโซนตามศักยภาพและการใช้ประโยชน์โซนนิ่ง ประเทศด้านทะเลและชายฝั่ง ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความคืบหน้าที่ประชุมเห็นชอบกรอบการดำเนินงาน 5 กลุ่ม ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอเพิ่มเติมในกลุ่มดังกล่าวโดยเน้นให้เป็นกลุ่มกลยุทธ์ในเชิงรุกและรวดเร็ว ที่ 2 หน่วยงานได้แก่ สทอภ. และ สสนก. จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนอกจากติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแล้ว กระทรวงวิทย์ฯ ยังได้สรุปโครงการคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ซึ่ง วท. มีโครงการสนับสนุนรวม 17 โครงการ ภายใต้การดำเนินงานของ 14 หน่วยงานในสังกัด วท. 

     ทั้งนี้ โครงการและกิจกรรมคืนความสุขของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ความตระหนัก สุขภาพ คุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส การสร้างข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและความเข้าใจในการใช้กฎระเบียบ เป็นต้น


เขียนข่าวโดย : นางเทียรทอง ใจสำราญ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป