กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โครงการตามพระราชดำริ

ทั้งหมด 40 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
11. โครงการหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การส่งเสริมการเรียนรู้)
Tags: [โครงการตามแนวพระราชดำริ, โครงการตามพระราชดำริ, โครงการในหลวง, การส่งเสริมการเรียนรู้]  ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
12. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ในโรงเรียนชนบท
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การส่งเสริมการเรียนรู้)
Tags: [โครงการตามแนวพระราชดำริ, โครงการตามพระราชดำริ, โครงการในหลวง, การส่งเสริมการเรียนรู้]  ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
Tags: [โครงการตามแนวพระราชดำริ, โครงการตามพระราชดำริ, โครงการในหลวง]  ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
14. โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การจัดการทรัพยากรน้ำ)
Tags: [โครงการตามแนวพระราชดำริ, โครงการตามพระราชดำริ, โครงการในหลวง]  ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... เป็นต้น และมีบทบาทในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการตามพระราชดำริ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และเยาวชนทุกช่วงชั้น รวมถึงการเสริมสร้างการเรียนการสอนให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
...         นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงการตามพระราชดำริ จึงได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบ ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
... ร่วมจัดแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน จำนวน 6 นิทรรศการ ประกอบด้วย 1. โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. ดาวเทียมไทยโชต 3. Asian Cultural Conectivity ...
ศุกร์, 20 มีนาคม 2015
... สทอภ. ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน จำนวน 6 นิทรรศการ ประกอบด้วย 1. โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
อังคาร, 10 มีนาคม 2015
... โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการโครงการตามพระราชดำริ นิทรรศการผลงานวิชาการ ...
อาทิตย์, 18 มกราคม 2015
20. สดร. ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือชุด "อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือชุด “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย” เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อพระราชทานให้โรงเรียนต่าง ๆ ในโครงการตามพระราชดำริ หนังสือชุด “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทย” ...
พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป