กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย

สวทช. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย

พิมพ์ PDF

 

     30 มีนาคม 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี:  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 (NSTDA Annual Conference 2016: NAC2016) ภายใต้หัวข้อ “25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” ที่จัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ และผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ โดยจัดในรูปแบบของการประชุมวิชาการ สัมมนา การแสดงนิทรรศการ การเปิดบ้าน สวทช. ให้ผู้ประกอบการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และการรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

      นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวบังคมทูลรายงานว่า สวทช. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 นับถึงปัจจุบันมีการดำเนินงานมาแล้ว 25 ปี สร้างผลงานวิจัยที่เพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย อาทิ สายพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วม ชุดตรวจไข้หวัดนก เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติสำหรับการผ่าตัดฟันเครื่องแรกของประเทศไทย ฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตผลสด เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน เป็นต้น และมีบทบาทในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการตามพระราชดำริ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และเยาวชนทุกช่วงชั้น รวมถึงการเสริมสร้างการเรียนการสอนให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และ สวทช. ยังได้สร้างพื้นฐานในการ  ก่อตั้งหลายหน่วยงานที่มีพันธกิจเฉพาะทาง อาทิ สถาบันอาหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เลิร์นเทค จำกัด และ บริษัท ที–เน็ต จำกัด เป็นต้น

 

        สำหรับปีงบประมาณ 2558ที่ผ่านมา สวทช. มีผลงานที่เป็นองค์ความรู้ ได้แก่ สิ่งตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์จำนวนมาก คำนวณได้ว่ามีมูลค่าการลงทุนจากกิจกรรมของ สวทช. 9,580 ล้านบาท ได้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 18,900 ล้านบาท และ สวทช. ยังได้ดำเนินการผลักดันนโยบายระดับชาติที่สำคัญ ได้แก่ มาตรการทางภาษี 300% และบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนสนใจลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น สวทช. ได้จัดการประชุมประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาที่ สวทช. ได้สนับสนุนและดำเนินการโดยนักวิจัยของ สวทช. ทั้ง 4 ศูนย์แห่งชาติ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตและบริการ

 

       นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรในโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่ สวทช. ให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่จะนำทรัพยากรต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ได้แก่ คณะนักวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ โครงการทุน NSTDA Chair Professor และโครงการทุน PTT NSTDA Chair Professor / ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 และเกษตรกรผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร

 

          จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 พร้อมเสด็จฯ ไปทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย” ต่อจากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานในโซนเทิดพระเกียรติ อาทิ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558/การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ของเยาวชนบ้านพินิจสู่การสร้างสรรค์การ์ตูนไลน์/การพัฒนาศักยภาพคนพิการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี/โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย/โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย และโรงเรียนต้นแบบด้านการศึกษาสำหรับชุมชนชายขอบ เป็นต้น และความก้าวหน้าของผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. อาทิ การพัฒนายาต้านมาลาเรีย P218/ตัวพายึดเกาะเยื่อเมือก เพื่อผลิตภัณฑ์ในช่องปาก/ซอฟต์แวร์ทันระบาด รู้ทันเหตุการณ์ไข้เลือดออก/อาหารสำหรับผู้สูงอายุ/ไบโอเซนเซอร์/กระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะสำหรับกรองแสงและความร้อน และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น

        นอกเหนือจากการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ และการแสดงนิทรรศการแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมเปิดบ้าน สวทช. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและวิเคราะห์ทดสอบ และการรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S&T Job Fair กว่า 2,000 อัตราจากภาครัฐและบริษัทชั้นนำกว่า 100 หน่วยงาน โดยงานจะจัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

       สวทช. จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากฝีมือของนักวิจัยไทยที่เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนลดความความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสร้างฐานระยะยาวที่นำไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

   

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทร. 02 564 7000 ต่อ  71725-71731  


เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป