กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แผนกลยุทธ์

ทั้งหมด 18 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [สัมมนา, แผนกลยุทธ์]  ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2011
2. แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2553)
Tags: [แผนกลยุทธ์, นโยบาย, ยุทธศาสตร์, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2010
3. การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(Attached to article: การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)
การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (Filename: strategy54.zip)  ...
อังคาร, 09 พฤศจิกายน 2010
4. Clippingวท ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 26,31 คอลัมน์ Think SmartBiz แผนกลยุทธ์ดี ...
อังคาร, 23 สิงหาคม 2016
... ภายใต้การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าสูงสุด ภายใต้ แผนกลยุทธ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้แก่ โครงการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์, โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ ...
เสาร์, 21 พฤษภาคม 2016
          สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ สป.วท. (พ.ศ. 2560 – 2564) : ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
           วันที่ 4 กันยายน 2558 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ สป.วท. ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
...    ๒.๑ เรื่องจากที่ประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ      ๒.๒ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ๓. แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014
... ขณะเดียวกันก็เปิดรับและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน รวมทั้งจัดทำแผนกลยุทธ์หุ่นยนต์การแพทย์ชั้นสูง เพื่อเชื่อมโยงกับแผนและกิจกรรมหุ่นยนต์ด้านอื่น ...
เสาร์, 06 เมษายน 2013
... ได้จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551-2554 โดยได้วางกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกระทรวง และบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป