กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวัง/ต้องการ เกี่ยวกับกลยุทธ์

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวัง/ต้องการ เกี่ยวกับกลยุทธ์

พิมพ์ PDF

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวัง/ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับกลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551-2554 โดยได้วางกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกระทรวง และบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การวางกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกระบวนการที่มุ่งสู่การทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวัง/ต้องการจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขึ้น เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีงบประมาณถัดไป ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคลากรภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

Attachments:
Download this file (stakeholder-survey-2554.zip)stakeholder-survey-2554.zip[รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวัง/ต้องการ เกี่ยวกับกลยุทธ์]830 Kb
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป