กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สป.วท. จัดทำแผนกลยุทธ์ กำหนดทิศทางองค์การ 5 ปี ตามวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

สป.วท. จัดทำแผนกลยุทธ์ กำหนดทิศทางองค์การ 5 ปี ตามวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

พิมพ์ PDF

 

         วันที่ 4 กันยายน 2558 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ สป.วท. (พ.ศ. 2560 – 2564) : การนำองค์การ จัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เพื่อกำหนดนโยบายทิศทางองค์การ สป.วท. ในระยะ 5 ปี ตามแนวทางวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สป.วท. จะต้องมีบทบาทในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการช่วยเหลือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ผ่านโครงการที่ สป.วท. ดำเนินการอยู่ เช่น คลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นแนวทางสำคัญในการวางทิศทางองค์การเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง Innovate Idea และระบบบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ของประเทศได้ เช่น นักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และทำงานตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา ตลอดจนการดำเนินการได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ ภารกิจของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จะเน้นการสร้างกลยุทธ์ให้เครือข่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมดังกล่าว มีการรายงานผลการสำรวจความคิดเห็น 2 เรื่อง ได้แก่ รายงานผลการสำรวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์การ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.วท. เพื่อการจัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ สป.วท. พ.ศ. 2560 - 2564 พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงาน 2 เรื่อง ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สป.วท. ณ สิ้นไตรมาส 3 โดยส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และการสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 


 

 

เผยแพร่ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Fackbook : sciencethailand

ข้อมูลและภาพโดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3852

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป