กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สน.สป.วท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ สป.วท. (พ.ศ. 2560 – 2564) : การวางแผนยุทธศาสตร์

สน.สป.วท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ สป.วท. (พ.ศ. 2560 – 2564) : การวางแผนยุทธศาสตร์

พิมพ์ PDF

          สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ สป.วท. (พ.ศ. 2560 – 2564) : การวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ใน สป.วท. ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกลยุทธ์ ซึ่งจะทำให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวง เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกสำนัก/ ศูนย์/ กลุ่ม ร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ดำรงค์ วัฒนา และคณะ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์การเป็นวิทยากร ณ ณ โรงแรมแคนตารี่ เบย์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2558

          รองปลัดกระทรวง กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาพบกับทุกท่านโดยพร้อมหน้ากัน เป็นครั้งที่ 2 ในการประชุมเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ สป.วท. พ.ศ. 2560 - 2564 : การนำองค์กร ท่าน ปกท.วท. ได้มอบนโยบายไว้ในการประชุม วันที่ 4 กันยายน 2558 ไว้ เช่น สป.วท. จะต้องมีบทบาทในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการช่วยเหลือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ผ่านโครงการที่ สป. มีอยู่ เช่น คลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยภารกิจของสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เน้นการสร้างกลยุทธ์ให้เครือข่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโครงการใหม่ๆ หรือขยายโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ หรือสร้างโครงการใหม่ๆ ที่มีความยั่งยืน

         จากนโยบายของท่าน ปกท.วท. ดังกล่าว จะเป็นแนวทางสำคัญที่จะประกอบในการวางแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 -2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะ 5 ปี ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ นี้จะเป็นไปตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis การกำหนดทิศทางขององค์การ (Vision and Goal) การกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategic) และการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Implementation)

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายภูษิต โพธิ์แสง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป