กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รอง ปกท. เป็นประธานเปิดการสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.วท.

รอง ปกท. เป็นประธานเปิดการสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.วท.

พิมพ์ PDF

 

 

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2554  เวลา 9.30 น.  ณ ห้องสัมมนาอิงธาร รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.วท.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559  พร้อมด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ผู้บริหารสำนัก / ศูนย์ / กลุ่ม  และข้าราชการ สป.วท.  โดยมี ดร.สุรพงษ์  มาลี  และ นางสาววลัยลักษณ์  เศขรฤทธิ์  จากสำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรในการสัมมนา

 

 

          โอกาสนี้  นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เน้นให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐที่สอดคล้อง และเป็นส่วนช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย  ดังนั้น การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้  จะทำให้ได้แนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกำลังคนของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้มีความเข้มแข็งสอดรับกับภารกิจขององค์กรและสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต่อไป

 

 

 

 

เขียนข่าวโดย  :  นางสาวอุษา  ขุนเปีย
ถ่ายภาพโดย  :  นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
» พิธีปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ THAILAND HALAL ASSEMBLY
» เริ่มแล้ว Thailand LAB 2014 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ
» การสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
» TCELS เตรียมจัดประชุมวิชาการหวังผลักดันงานด้านชีววิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ที่จ.เชียงใหม่
» กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สัญจร ประชุม ดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป