กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้าน

ทั้งหมด 104 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 11
...  นอกจากนี้ การทำงานในที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานซ่อมบำรุงหรือการติดตั้งงานบนที่สูงของหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
...         ดร.พิเชฐ กล่าวว่า วันนี้เรามีเครือข่ายที่เป็นต้นแบบให้กับสังคม  60 ต้นแบบ และกระจายอยู่ตามหมู่บ้านอีกกว่า 600 หมู่บ้าน ซึ่งตัวเลขเหล่านี้นับเป็นสัญญาณบ่งบอกได้ว่าปัจจุบันสังคมไทยพร้อมที่จะรองรับสิ่งที่เรียกว่าความรู้  และจากอดีตที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าเราไม่ควรหยุดอยู่แค่การบริหารจัดการน้ำ ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
... ไม่ใช่การแบ่งพวก แบ่งข้าง ไม่ใช่ทั้งนั้นนะ ไม่มีประเทศไหนเขาเป็นแบบเราหรอก ถ้าเรากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ ช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ก็จะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ไปสู่ชุมชน ไปสู่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
... โดยไม่ได้วาง เป้าหมายเพื่อสร้างกำไรอย่างเดียว แต่ต้องช่วยแก้ปัญหาพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมของตนด้วย โดยใช้งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร ตามโครงการ ตำบลละ 5 ล้านบาท และกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาทรับมาเสริมกันไป ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... 60 เครือข่าย 19 ลุ่มน้ำ 543  หมู่บ้านทั่วประเทศ สามารถขจัดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งและทำให้ชุมชนมีรายได้จากการเกษตรตลอดปี เราประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์  ผืนป่าที่สะแกราช จ.นครราชสีมา ให้อุดมสมบูรณ์มาตลอดระยะเวลา ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
... ไม่สามารถใช้อุปโภค บริโภคได้ ชุมชนจึงรวมตัวกันเป็น “กลุ่มคนรักษ์ป่า” เมื่อปี 2548 เพื่อร่วมกันหาแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ลาว ต่อมาในปี 2550 ได้ขยายเครือข่ายเป็น 10 หมู่บ้าน พัฒนาเป็น ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... GISTDA กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและหมู่บ้านโดยรอบ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาไฟป่ามาก่อน แต่ด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีความทันสมัยบวกกับการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทำให้การบริหารจัดการควบคุมไฟป่ามีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
...  - การดูแลพี่น้อง ชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาหลายประการ อาทิ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนา ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
... ทำเพื่อประชาชน เราต้องปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ การเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุนนะครับ และทุกอย่างต้องเข้มแข็งจากภายในตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับหมู่บ้านชุมชนจังหวัด กลุ่มจังหวัด ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
            หลังจากที่ GISTDA ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่ ได้นำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการเขตพื้นที่ให้มีความถูกต้องแม่นยำเป็นข้อมูลที่แท้จริงตรวจสอบได้ ...
พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป