กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ ใช้ดาวเทียมลดไฟป่า ยกพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวอย่างความสำเร็จ

ก.วิทย์ฯ ใช้ดาวเทียมลดไฟป่า ยกพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวอย่างความสำเร็จ

พิมพ์ PDF

 

 

     การติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อการบริหารจัดการควบคุมและลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ร่วมสนับสนุนการทำงานเชิงรุกในการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายจากดาวเทียมและ GIS ในการจัดทำข้อมูล รายงาน และแผนที่ อาทิ แผนที่จุดความร้อน (Hot Spot) แผนที่แสดงไฟป่าและคาดการณ์กลุ่มหมอกควัน รวมถึงแผนที่พื้นถูกเผา (Burn scar) ให้กับหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้บรรเทาและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน อย่างต่อเนื่อง

        17 มีนาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วท. ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ “สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันปีนี้ GISTDA ยังร่วมสนับสนุนการทำงาน โดยส่งนักวิชาการและฐานข้อมูลประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด (war room) 9 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุ ได้แก่ เชียงใหม่  เชียงราย น่าน พะยา ลำปาง ลำพูน แพร่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ตลอดช่วงเดือนมกราคม – เมษายน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  โดย GISTDA ได้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าจากการใช้แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมาคาดการณ์ไฟป่าล่วงหน้า โดยดูจากความชื้นของดิน ลักษณะของใบไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงสำคัญ และสถิติย้อนหลัง ทำให้เราสามารถคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าได้ล่วงหน้าถึง 7 วัน โดยทำแผนที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงจะเกิดไฟป่าไว้ 3 ระดับ คือ เสี่ยงมาก เสี่ยงน้อย และไม่เสี่ยงเลย นอกจากนี้ ข้อมูลดาวเทียมของ GISTDA ยังสามารถตรวจสอบจุดความร้อน (ฮอตสปอต) ซึ่งจะทำให้ทราบว่าจุดความร้อนในปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน มีแนวโน้มที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการวิเคราะห์พื้นที่เผาใหม่ (Burnt scar) เพื่อนำไปประเมินพื้นที่การเกษตรรอการเผา และพื้นที่ป่าที่ยังไม่ได้เผาไหม้ ในระดับตำบลอีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาเราได้อาศัยข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้เราทราบว่าบริเวณใดยังเหลือเชื้อเพลิงในผืนป่าและในแปลงเกษตรกรรมมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำไปใช้ตรวจสอบในพื้นที่จริงอีกครั้ง” ดร.พิเชฐ กล่าว

 

        ด้าน ดร.เชาวลิต ศิลปะทอง รองผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและหมู่บ้านโดยรอบ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาไฟป่ามาก่อน แต่ด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีความทันสมัยบวกกับการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทำให้การบริหารจัดการควบคุมไฟป่ามีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด จากที่อดีตเมื่อหลาย 10 ปีก่อน เคยเกิดไฟป่าในพื้นที่ศูนย์ฯ สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งการบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ศูนย์ฯลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตามแผนงาน ผลที่ตามมาคือเกิดความหลากหลายของพืชพรรณอาหารธรรมชาติที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อการพึ่งพา และเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน ชุมชนโดยรอบสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ต้นน้ำลำธาร 


ข้อมูลโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ GISTDA

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (สทอภ.)                       

โทร. 02-141-4444

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :         
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313  

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป