กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน GISTDA มุ่งหน้านำระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่ ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่

GISTDA มุ่งหน้านำระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่ ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่

พิมพ์ PDF

 

          หลังจากที่ GISTDA ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่ ได้นำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการเขตพื้นที่ให้มีความถูกต้องแม่นยำเป็นข้อมูลที่แท้จริงตรวจสอบได้ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างตรงจุด วันนี้ GISTDA นำทีมโดย พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากร GISTDA ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเทศบาลตำบลแม่ลานนา รวมไปถึงผู้นำชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน โดยมีนายชูรส คุณาคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่ เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับ


           โดย การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่การแก้ไขหรือพัฒนาให้มีความยั่งยืนต่อไปนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ซึ่งจะสามารถต่อยอดให้กับหน่วยงานหรือชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ ในการนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับใช้ในพื้นที่ โดย GISTDA มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่สามารถให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ ในการใช้งานให้กับบุคลากรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดระบบข้อมูลจากฐานราก และนำมาซึ่งการพัฒนาพื้นที่อย่างมีแบบแผนและยั่งยืน


แหล่งที่มาข้อมูล :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

โทร. 02-141-4470 โทรสาร. 02-143-9586

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าว : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป