กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มอก.

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
... และมาตรฐานบังคับ อาทิ  ISO 10545  มอก.2398 และ มอก.2508 เป็นต้น              "ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมสนับสนุนภาคการผลิตและการส่งออกสินค้าประเภทกระเบื้องของประเทศไทย ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... มาตรฐานและการตรวจสอบออกใบรับรอง ตามแนวทางองค์การการค้าโลก ทิศทางการยอมรับผลิตภัณฑ์สุขภาพในตลาดโลก และการใช้หน่วยรับรองและหน่วยตรวจใน การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งมีผู้ประกอบการภาครัฐ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
23. เทคโนโลยีการผลิตแยมผลไม้และแยมพืชผักสมุนไพรโดยใช้เพคตินธรรมชาติจากเนื้อกล้วย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
 แยม (jam or fruit jam) โดยปกติผลิตจากผลไม้ ซึ่งองค์ประกอบหลักในการผลิตแยม คือต้องใช้ผลไม้ที่มีปริมาณเพคตินสูง หรือมีการเติมเพคตินผง ร่วมกับการเติมน้ำตาลให้มีความหวานที่เหมาะสม ซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
24. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... (มผช.)  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) หรือตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ติดต่อ...สำนักเทคโนโลยีชุมชน โทร. 0 2201 7103-5    ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
... ซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แยมผลไม้ต้องมีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (สัมพันกับค่าความหวาน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 3.0-3.2      กรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาเทคนิคการผลิตแยมโดยใช้เ้นื้อกล้วยเป็นแหล่งของเพคติน ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
26. มาตรฐานเครื่องมือแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ISO 9000  ISO 10400 แล้วยังมียังมี มอก.ที่เป็นตัวเลขเทียบกับ ISO เกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ 13485 ซึ่งต้องให้ทันกับมาตรฐานสากล เรื่องการแพทย์มีความละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์  ...
จันทร์, 03 สิงหาคม 2009
27. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ให้ บริการวิเคราะห์ ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลาสติก ทุกรายการ ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานประเทศคู่ค้าต่างๆ       ติดต่อสอบถาม ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
... และหลายครั้งที่ปลั๊กไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้อาคารบ้าน เรือน  นอกจากนี้ แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มี มอก. รองรับ  เมื่อใช้ไปนาน ๆ อาจทำให้ระเบิดได้  ซึ่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานล้วนทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... (มอก.) ด้านการเกษตร (มกอช.) ด้านอาหาร (อย.) ฯลฯ เป็นการให้บริการแบบครบวงจร สามารถทำรายการส่งตัวอย่างทดสอบ และตรวจสอบติดตามการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์เดียว โดยจะเปิดตัวให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป