กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กระทรวงวิทย์ฯ ”หนุนกลไกการรับรองระบบงาน เพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้าและบริการไทยในตลาดโลก

พิมพ์ PDF

           กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงร่วมการรับรองระบบงานขององค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองระบบงาน (IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (ILAC) ซึ่งส่งผลให้การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ และห้องปฏิบัติการของประเทศไทยเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากประเทศสมาชิก เป็นประโยชน์ต่อระบบการรับรองของประเทศไทยโดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทำความตกลงให้มีการยอมรับร่วม (MRA) กับประเทศคู่ค้า รวมถึงการทำ FTA กับต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้า และบริการของไทยในตลาดโลก
           นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันรับรองระบบงานโลก ซึ่งในปีนี้กระทรวงวิทย์ฯ ได้เน้นบทบาทการรับรองระบบงาน กับการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศและข้ามพรมแดน ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายมาตรฐานและกฏระเบียบที่ต่างกันในแต่ละประเทศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งกลไกการรับรองระบบงานจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดอุปสรรคทางวิชาการ และเพิ่มโอกาสในการส่งออก โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ให้การรับรองห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลพิสูจน์คุณภาพสินค้าจะได้รับการยอมรับ ในลักษณะ“Tested once accepted everywhere คือตรวจสอบที่เดียวยอมรับทั่วโลก ลดการตรวจสอบซ้ำ ช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการได้  เน้นการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แสดงถึงสินค้าว่ามีคุณภาพมาตรฐาน  ทำให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
           นางสุดา นันทวิทยา รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในวันรับรองระบบงานโลก ปี 2556 หน่วยงานใน 4 กระทรวงประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันจัด "งานสัมมนาการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสินค้า" ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จาก การตรวจสอบและรับรองระบบงาน ให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเตรียมตัวรองรับการแข่งขันใน ตลาดโลกได้
           ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ มาตรฐานและการตรวจสอบออกใบรับรอง ตามแนวทางองค์การการค้าโลก ทิศทางการยอมรับผลิตภัณฑ์สุขภาพในตลาดโลก และการใช้หน่วยรับรองและหน่วยตรวจใน การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งมีผู้ประกอบการภาครัฐ -เอกชนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 800 คน ณ Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทย 
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป