กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา iTAP

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม (iTAP) การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
... (UBI) การสนับสนุนนักวิจัยไปทำงานร่วมเอกชน (Talent Mobility) การยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (iTAP) และการส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม เป็นต้น    ...
เสาร์, 23 พฤษภาคม 2015
... การเดินหน้าเพื่อพัฒนากำลังคนผ่านโครงการ STEM, Talent Mobility, Work - integrated Leaning, iTap ในโครงการเคลื่อนย้ายนักวิจัยสู่ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม หรือ Talent Mobility ถือเป็นการนำผู้เชี่ยวชาญมาตอบโจทย์ช่วยภาคเอกชน ...
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2015
... และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (6) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistant Program : iTAP) มีเครือข่ายทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่ จ.ปทุมธานี, ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
35. Thai - BISPA ฉลองครบรอบ 6 ปี จัดงาน Thai BISPA Day 2015
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... กำลังเร่งทำงานกับหลายฝ่ายเพื่อจะเอื้อให้งานวิจัยที่อยู่บนหิ้ง สามารถจะไปอยู่บนห้างได้ ซึ่งมีหลายวิธีในการระดมทุน อีกทั้ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีโครงการ iTAP ช่วย SMEs เป็นการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี ...
อังคาร, 10 มีนาคม 2015
... 51 ครั้ง มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ผ่านโครงการ iTAP จำนวนรวม 42 โครงการ นอกเหนือจากนั้นยังมีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์มากกว่า 8 ค่าย สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
...       - เร่งการพัฒนากำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านมาตรการต่างๆ เช่น STEM, Talent Mobility, Work - integrated Leaning, iTap และการพัฒนากำลังจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคการผลิต ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
... : iTAP) สนับสนุน SMEs จำนวน ๖๘๑ โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง ๖๖๔ โครงการ โครงการใหม่ ๑๗ โครงการ ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้มีความรู้ความสามารถของภาครัฐไปปฏิบัติงานวิจัยและช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ...
พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
... 46.6 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการสินค้าผักและผลไม้ของไทยอย่างมาก และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มูลค่าการส่งออกทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศลดลง ดังนั้นโครงการ ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... 15 หน่วยงาน อาทิ ผ่านทาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.)  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)  สวทช. ที่เห็นบ่อยคือโครงการ iTAP หรือโครงการคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 28 เมษายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป