กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จัดระดมความคิดนำวิทยาศาสตร์ฯ พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ก.วิทย์ฯ จัดระดมความคิดนำวิทยาศาสตร์ฯ พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

พิมพ์ PDF

 

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดระดมความคิดร่วมกับ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อหาแนวทางการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการประกอบอาชีพ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557  ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย


    นางนันทวรรณ  ชื่นศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า งานบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะนำวิทยาศาสตร์ลงไปพัฒนาจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย จะมอบหมายให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบงานด้านวิทยาศาสตร์  ต่อมา ครม. มีมติให้กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ จัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (ศวภ.) ขึ้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ที่อยู่ในส่วนกลางลงสู่พื้นที่ โดยในเบื้องต้น มี 4 แห่ง ได้แก่ ศวภ.1 สำนักงานอยู่ที่ จ.เชียงใหม่  รับผิดชอบภาคเหนือตอนบน พื้นที่ 8 จังหวัด  เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พระเยา เชียงราย และแพร่ ศวภ. 2 ตั้งอยู่ที่ จ.ขอนแก่น รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศวภ. 3 ตั้งอยู่ที่ จ.สงขลา รับผิดชอบภาคใต้  และ ศวภ. 4 ตั้งอยู่ที่ ชลบุรี รับผิดชอบภาคภาคตะวันออก
      ที่ผ่านมาการนำ วทน. ลงสู่พื้นที่ เป็นการดำเนินงานผ่านหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 15 หน่วยงาน อาทิ ผ่านทาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.)  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)  สวทช. ที่เห็นบ่อยคือโครงการ iTAP หรือโครงการคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


    ด้าน นางปิยะฉัตร  ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ท้องถิ่น โดยการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับฝ่ายแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ สู่พื้นที่
     กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการเพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ขึ้นในวันนี้ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ และการบูรณาการแผนการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ซึ่งจะทำให้เกิดภาพรวมการบูรณาการ วทน. อย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายต่อไป

 

   ทั้งนี้ จากการประชุมฯ ได้สรุปประเด็นการทำงานร่วมกัน ดังนี้ จังหวัดเชียงราย ร่วมดำเนินการในเรื่องลำไย โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ร่วมกับฝ่ายยุทศาสตร์จังหวัด การทำแปลงสาธิตคุณภาพ ทำลำไยให้มีผลโต โดยการใช้ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่ง เรื่องสับปะรด การเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรด โดย TCELS นำไปทำผลิตภัณฑ์ยา การเพิ่มมูลค่าสับปะรดนางแล การออกใบรับรอง การยืดอายุผล โดย วว. ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เรื่อง ชา หมู่บ้านชาอินทรีย์  โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และชา  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และ สวทช. ให้ทุนสนับสนุน ดูแลเรื่องระบบคุณภาพการอบโดยใช้เทคโนโลยีแสงอาทิตย์ และภัยธรรมชาติ (แล้ง ดินถล่ม และหมอกควัน) โดย สทอภ. จะนำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาพยากรณ์เตือนภัยหมอกควัน จังหวัดพะเยา ร่วมดำเนินการในเรื่องโคขุนดอกคำใต้ โดยการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของโคขุนดอกคำใต้ โดย สวทช.ภาคเหนือ ร่วมดำเนินงานกับปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์ผสมเทียม  การแปรรูปลิ้นจี่ และการยืดอายุลิ้นจี่โดยการใช้ฟิล์มยืดอายุ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยพะเยา 
     จังหวัดแพร่ ร่วมดำเนินการในเรื่องไม้สัก  โดย สวทช.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ  เรื่องเสื้อหม้อห้อม ปุ๋ยนาโนอินทรีย์เคมี  ส้ม อ.วังชิ้น และ อ. ลอง โพลิเมอร์อุ้มน้ำ โดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) สุรา อ.สะเอียด โดย วว. ศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านนวัตกรรมต่างๆ โดย อพวช. ศูนย์บริหารน้ำ สสนก. และศูนย์อาหาร จังหวัดน่าน ร่วมดำเนินการในเรื่องสิ่งทอ โดยเฉพาะสิ่งทอพื้นเมือง ผ้าน้ำไหล  พัฒนาคุณภาพ ผ้าไทลื้อ โดย คลินิกเทคโนโลยี (สส.สป.) ศวภ.1  และการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ สวทช. (เนคเทค) ศวภ.1 และการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาในที่โล่งแจ้ง โดย สทอภ. ใช้แผนที่ดาวเทียม ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน
     พร้อมนี้ ภายในงานได้มีจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แสดงการนำวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้เยี่ยมชมเป็นตัวอย่างด้วย  
 

 

 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป