กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมเสริมทัพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หลัง “สมคิด” ดึงร่วมทีม

กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมเสริมทัพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หลัง “สมคิด” ดึงร่วมทีม

พิมพ์ PDF


     “พิเชฐ” ชูใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เน้นช่วยเกษตรกร จับโอท็อปใส่สูท ติดเขี้ยวเล็บเอสเอ็มอี เสริมแกร่งแข่งได้ในตลาดโลก  เร่งพัฒนากำลังคนด้าน วทน. หวังเป็นข้อต่อทุกกระทรวง ชี้เศรษฐกิจเดินได้ต้องอาศัยอินโนเวชั่น  
       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงกรณี รัฐบาลปรับกลุ่มการทำงาน โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  ภายใต้การดูแลของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  ว่า เป็นที่น่ายินดีที่ท่านนายกรัฐมนตรี เพิ่มความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในเชิงพาณิชย์  ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ยังคงทำหน้าที่เป็นข้อต่อให้กระทรวงต่าง ๆ  โดยมุ่งเป้าให้บริษัทขนาดใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี และผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น สอดรับกับนโยบายพัฒนากำลังคนด้าน วทน. เพื่อให้การพัฒนาฯ เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ  
 
     “วันนี้ด้วยการแข่งขันของเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กลายเป็นสิ่งสำคัญ และในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ขับเคลื่อนหลายโครงการเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนและประชาสังคม โดยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ เอสเอ็มอี  วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายใหม่ รวมถึงเกษตรกรและประชาชน อาทิ โครงการคูปองนวัตกรรม โครงการพัฒนาส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม (iTAP) การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ทุ่มงบประมาณทางด้านนี้กว่า 1.2 พันล้านบาท” รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าว 
 
  ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจใหม่หรือกลุ่ม startup โดยใช้กลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทำหน้าที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา ภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น ให้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนา วทน.ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น  นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ฮาร์ดดิสก์ ปิโตรเคมี วัสดุศาสตร์ โดยการอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการเงินสำหรับการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  โครงสร้างพื้นฐานและบริการของภาครัฐด้านการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ การสนับสนุนด้านการกำลังคน ผ่านกลไกศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย หรือ CRDC ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทใหญ่และเอสเอ็มอี ขณะนี้พร้อมนำร่องเกือบ 20 บริษัทแล้ว
 
      ในด้านกำลังคน ดร.พิเชฐ ย้ำว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เน้นเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้าน  วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชน โดยดำเนินโครงการทาเลนท์โมบิลิตี้ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวทน. ที่มีอยู่จำนวนมากในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐให้ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน การสร้างคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ STEM ให้เชื่อมโยงการศึกษาและการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันและกระจายโอกาสสู่พื้นที่ในภูมิภาค โดยเน้นการลงมือทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน การดำเนินโครงการนำร่องพัฒนากำลังคน STEM ทางเทคนิค ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน การบูรณาการพัฒนากำลังคน วทน. ระดับสูงและในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะคนในสาขาระบบรางและนักปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อสร้างผลิตผลการเกษตรมูลค่าสูง 
      นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังคงสานต่องานที่ทำอยู่เดิมและทำหน้าที่เป็นข้อต่อให้กับทุกกระทรวงรวมถึงด้านสังคม แต่จะยกระดับการบูรณาการกับกระทรวงทางสายเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น  โดยใช้ วทน.เป็นตัวแปรสำคัญในการวางรากฐานสำหรับอนาคตเพื่อให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เชื่อมโยงการลงทุนของบริษัทใหญ่กับเอสเอ็มอี ท้องถิ่นเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
 
 

ประสานงานได้ที่  : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
» ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สร้างไทยให้เข้มแข็ง
» “สมคิด” ชู “มหาวิทยาลัย” ความหวังปั้นอินโนเวทีพ สตาร์ทอัพ ให้เวลาปีครึ่งดันให้ถึงฝั่ง แนะใช้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ ตอบโจทย์ปฏิรูปประเทศ
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
» รองนายก สมคิดฯ เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» “สมคิด” ชี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวช่วยเศรษฐกิจขยายตัว เผยปี ’59 รัฐตั้งเป้าสนับสนุนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา 1.3 แสนล้านบาท
» ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมกับนโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย”
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป