กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ โชว์ศักยภาพแสดงผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น กว่า 30 ผลงาน

สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ โชว์ศักยภาพแสดงผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น กว่า 30 ผลงาน

พิมพ์ PDF

 

 

     สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ โชว์ศักยภาพแสดงผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น กว่า 30 ผลงาน อาทิ เทรนด์เทคโนโลยีลดการเผา นวัตกรรมอาหารท้องถิ่น  S&T การจัดการฟาร์ม และเทคโนโลยีสมองกล ระบบอัตโนมัติ ฯลฯ พร้อมร่วมระดมความคิดกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงสนับสนุนในหลากหลายมิติเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

     27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ จัดงานประชุมวิชาการงานประชุมประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “From Friends To Family สานสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์” โดยภายในงานจัดให้การนำเสนอนิทรรศการผลงานการวิจัยและโครงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หน่วยงานให้การสนับสนุน  ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปสู่ชุมชนและภาคเอกชนในภาคเหนือ อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิจัยพัฒนา การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นภาคเหนือของนักวิจัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและเพิ่มความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยให้มีการประยุกต์ใช้งานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดนวัตกรรม โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เป็นต้น

 

 

     ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี กล่าวว่า สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ มีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนให้การสนับสนุนชุมชนและภาคเอกชน โดยเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมในท้องถิ่นภาคเหนือ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชนในท้องถิ่นภาคเหนือได้อย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายใต้แนวปรัชญาการดำเนินงานของ สวทช. ภาคเหนือ คือ “รวมพลังในท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น” ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมานั้น สวทช. เครือข่ายภาคเหนือทำหน้าที่เชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกับการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน ส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคนผ่านโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และยังเป็นศูนย์กลางความรู้และนวัตกรรมที่เกิดจากการทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันวิจัยของรัฐ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน

     ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ สนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นเป็นจำนวนมากกว่า 23 โครงการ มีการเชื่อมโยงทุนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นสู่การต่อยอดเพื่อรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนขนาดใหญ่ ในระดับชาติทั้งภายในและภายนอก สวทช. มากกว่า 4 โครงการ มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีภาคชุมชนผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 51 ครั้ง มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ผ่านโครงการ iTAP จำนวนรวม 42 โครงการ นอกเหนือจากนั้นยังมีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์มากกว่า 8 ค่าย สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 

 

     นอกจากนี้ ยังมีแผนการรองรับการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่และขอบเขตในวงกว้างมากขึ้น โดยปรับกลไกการส่งมอบใหม่ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่มีมากขึ้น อาทิ การร่วมทุนเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยกับภาคสถาบันการศึกษาเพื่อขยายขอบเขตงานวิจัยในประเด็นที่เป็นความสนใจ ผ่านกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งเป้าหมายหวังผลและการมีส่วนร่วมกับภาคชุมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างวิทยากรชุมชนมืออาชีพ และการขยายบริการภาคอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า ทั้งในด้านเงินทุน ในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในด้านภาษี ด้วยบริการของ สวทช. เองอีกด้วย

ส่วนนิทรรศการของผลงานการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ได้นำมาจัดแสดงแบ่งเป็น 6 หัวข้อด้วยกันคือ 
1. Farm: กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการจัดการฟาร์ม ประกอบด้วย จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จุลินทรีย์ย่อยสารเคมีตกค้างในนาข้าว เทคโนโลยีฟาร์มสัตว์น้ำ นวัตกรรมยางพาราภาคเหนือ และนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
2. Food: นวัตกรรมอาหารในภาคเหนือ ประกอบด้วย ซุปถั่วเน่าก้อน โคขุนดอกคำใต้ ข้าวพอง หน่อไม้อบแห้ง โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (NAPIA)
3. Feed: อาหารสัตว์ต้นทุนต่ำจากเศษวัสดุในท้องถิ่น ประกอบด้วย อาหารโค อาหารโปรตีนชนิดใหม่สำหรับเลี้ยงสัตว์ อาหารไก่และอาหารปลา
4. Fuel: การใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน ประกอบด้วย เชื้อเพลิงอัดแท่งจากต้นข้าวโพด ระบบแก๊สซิไฟเออร์ทดแทน LPG สำหรับชุมชน เตาชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง หม้อไอน้ำแรงดันต่ำสำหรับฆ่าเชื้อในโรงเรือนเพาะเห็ด
5. Feel: การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมกับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การสร้างข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น (e-culture) โครงการล้านนาคอลเล็คชั่น
6. Folk: ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการพัฒนา
 
ลัญจนา นิตยพัฒน์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
โทร. 02-564-7000 ต่อ 1162
 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» สันติสุข มะโรงศรี : สรุป "ผลงานรัฐบาล" ใน 8 นาทีได้เข้าใจง่าย มากกว่าที่รัฐประชาสัมพันธ์เอง !?
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป