กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน แถลงผลงานรัฐบาล 3 เดือน นายกฯเปรียบทำงานเหมือนทีมฟุตบอล ย้ำพัฒนาประเทศได้ต้องอาศัย ว และ ท เป็นตัวนำ

แถลงผลงานรัฐบาล 3 เดือน นายกฯเปรียบทำงานเหมือนทีมฟุตบอล ย้ำพัฒนาประเทศได้ต้องอาศัย ว และ ท เป็นตัวนำ

พิมพ์ PDF

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

(25 ธันวาคม 2557) พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี พร้อมทีมรัฐบาลทั้งคณะร่วมแถลงผลงานรัฐบาล 3 เดือนต่อสื่อมวลชน ณ ตักสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เน้นแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในทุกมิติ รวมทั้งปัญหาด้านสังคม ปัญหาข้อขัดข้อง และผลกระทบที่เกิดจากข้อกฎหมายต่างๆ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกฯ ที่กำกับดูแลงานทั้ง 5 ด้าน เป็นผู้นำเสนอ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านต่างประเทศ และด้านกฎหมาย 

 


     นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลงานด้านสังคม ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำรัฐบาลดำเนินงานภายใต้นโยบายลดความเหลื่อมล้ำสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงและบริการของรัฐ การสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ยึดนโยบาย ทำทันที ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ “ลดเหลื่อมล้ำ ค้ำจุนกัน และสร้างสรรค์รากหญ้า”

 

     ทั้งนี้ ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และผู้ประกอบการ SMEs จัดทำแผนบูรณาการพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดอุดรธานีและลำปาง ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program : iTAP) สนับสนุน SMEs จำนวน ๖๘๑ โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง ๖๖๔ โครงการ โครงการใหม่ ๑๗ โครงการ ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้มีความรู้ความสามารถของภาครัฐไปปฏิบัติงานวิจัยและช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตและบริการ นำร่องรวม  ๗๖ คน

     เปิดให้บริการ  “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา” เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ที่ครบวงจรแห่งแรก ที่ให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ จัดค่ายดาราศาสตร์ อบรมครูดาราศาสตร์ และจะดำเนินการเพิ่มเติมในอีก ๔ แห่งคือ ที่พิษณุโลก ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา

     จัดแสดงนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ นำชาติยั่งยืน” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ โดยจะหมุนเวียนไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ให้เยาวชนในทุกพื้นที่ของไทยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น

 

     ดำเนินการนำร่องร่วมกับโรงเรียน ๑๐ แห่ง เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการในระดับมัธยมศึกษา ใช้ศักยภาพของหน่วยงานในสังกัดทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและนักวิจัยในการบ่มเพาะทักษะวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนกว่า ๒,๐๐๐ คน พัฒนาความสามารถให้กับครูวิทยาศาสตร์กว่า ๓๐๐ คน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของเส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรวัยทำงานในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน/คุณภาพชีวิต

     เปิดศูนย์บริการให้ข้อมูลน้ำเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่บัญชาการ และประมวลผลได้ทุกสถานการณ์เพื่อให้บริการข้อมูลน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน โดยเป็นศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งศูนย์บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ” 

     

 

     ดำเนินการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น วิจัยและพัฒนาฟิล์มพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษกวาฟลมพลาสติกทั่วไปใช้ในการบรรจุภัณฑ์ลำไย พัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บกลิ่นหอมสำหรับผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้ยาวนานขึ้น นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มายืดอายุการสุกของผลไม้ไม่ให้เน่าเสียไว กำจัดแมลงที่เป็นข้อห้ามในการส่งออกสินค้าเกษตร ทำให้ได้มูลค่าเพิ่มมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท  ต่อปี และใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนรังสีในสินค้าจากประเทศไทย พัฒนาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดนำร่องในข้าว ข้าวโพด และอ้อย  เพื่อเกษตรกรตัดสินใจใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้

     ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน ๑๔ สาขา โดยจัดทำแผนปฏิบัติการในรูปแบบทวิภาคี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นฐานผลิตและบริการที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีเป็นฐาน

 

 

     ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการขยายฐานการผลิตที่เน้นการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมระดับสูงให้เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์  อีกทั้งเปิดมิติใหม่ในการใช้การทูตวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเจรจาการทูตระหว่างประเทศ โดยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดทำแผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยในการแข่งขันกับเวทีโลก

     เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีข้อกำหนดให้รัฐวิสาหกิจลงทุนการวิจัยร้อยละ ๓ ของกำไร โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัยและพัฒนาในรัฐวิสาหกิจ กำกับดูแลงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโจทย์ระดับประเทศ พร้อมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 

 

     ก่อนจบแถลงผลงาน 3 เดือน นายกรัฐมนตรีย้ำกับทุกกระทรวงว่า 3 เดือนแรกอาจถือเป็นการวางรากฐานนโยบายการทำงานเป้าหมายมีหลายโครงการไม่อาจเห็นผลทันทีแต่ทำอยู่อย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำอีก 3 เดือนถัดจากนี้ไป จะลงลึกไปถึงทุกกระทรวงให้เฟ้นผลงานเป็นระบบและได้รูปธรรมยิ่งขึ้น ให้ถือว่ารัฐบาลขณะนี้ทำงานเหมือนทีมฟุตบอล ทุกกระทรวงเป็นพี่เลี้ยงที่จะร่วมกันนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ประเทศไทยจะต้องเข้มแข็งและพัฒนาโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เป็นตัวขับเคลื่อน ให้เหมือนประเทศต่างๆ ที่พัฒนาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นตัวนำ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เขียนข่าว : นางเทียรทอง ใจสำราญ

ถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และนายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 333 3727-3732

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป