กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สิ่งแวดล้อม

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... ภายใต้การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน และส่งเสริมการเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... (ปส.) ได้รับแจ้งจาก สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพ ว่า มีอุปกรณ์ที่มีสารรังสีรั่วไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 พื้นที่เขตจตุจักร  เมื่อ ปส.ได้รับแจ้ง จึงได้ส่ง เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีไปที่เกิดเหตุ ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งเอ็มเทคได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้านยางพารา โดยมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติขึ้น ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... LiFePO4 คือ สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่าวัสดุเดิม (LiCoO2) ถึง 4 เท่า มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง มีความเป็นพิษต่ำ มีความเสถียรสูง และมีความปลอดภัยสูง จึงเหมาะกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและกักเก็บพลังงานหมุนเวียน ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... SMEs โดยมีคลัสเตอร์เป้าหมายหลัก (Super Cluster) 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน 2. คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  3.คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... เพื่อให้บรรลุผลในการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย  สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมองว่าศักยภาพทางด้านมาตรวิทยานั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้กับทุกภาคส่วนในสังคม ตลอดจนเป็นพื้นฐานสำคัญที่สร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน หลักสูตรละ 30 ทุนเท่านั้น รวมทั้งสิ้น 90 ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
     วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม GISTDA โดย ผอ. อนุสรณ์ รังสิพานิช ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นดังบน ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... โดยในทุกปีจะมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จำนวนกว่า 1,800 คน จาก 77 ประเทศทั่วโลกมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ที่แบ่งออกเป็น 15 สาขา เช่น วิศวกรรม พืชวิทยา สัตวศาสตร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงานและการขนส่ง ...
เสาร์, 14 พฤษภาคม 2016
... การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยการคิดค้นกลยุทธ์ให้เกิดขึ้นมาใหม่  สิ่งที่เราต้องทำคือการกระตุ้นสังคมโรงงานให้มีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีจิตสำนึกในการช่วยกันพัฒนาประเทศ รวมถึงจิตสำนึกในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป