กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว. ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย

วว. ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย

พิมพ์ PDF

 
 

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไทย วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
        ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในการสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ  2.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างกันตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ในการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้า การบริการของไทยให้เป็นสากล เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ  ๒ ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ ๒ ปี

       “...ปัจจุบันนวัตกรรมนับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์และนโยบายหลักของรัฐบาล ในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งทุกสาขาธุรกิจจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนั้น วว. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นสากล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคทั้งตลาดในและต่างประเทศ...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

         นายประสงค์  นิลบรรจง  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม   เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เน้นเรื่องสำคัญๆ คือ   ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูง เข้ามาใช้ในการพัฒนา และปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ โดยจะเน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) ตามสาขาอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งได้มีการกำหนดทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยอย่างชัดเจน โดยรัฐบาลได้กำหนดอุตสาหกรรมและพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ Value Chain และนำไปสู่การสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เสริมสร้างศักยภาพ และดึงดูดการลงทุน    ทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่ ตลอดจนกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยมีคลัสเตอร์เป้าหมายหลัก (Super Cluster) 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน 2. คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  3.คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 4.คลัสเตอร์ดิจิทัล

          นอกจากนี้ ยังมีนโยบาย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ได้ใน 2 รูปแบบ คือ First S-curve ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   การใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะสั้นและระยะกลาง โดยการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ  ซึ่งประกอบด้วย
          1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
          2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
          3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
          4.การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
          และ 5.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา  ในรูปแบบที่ 2 คือ New S-curve ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบของการลงทุน    ในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมอนาคตเหล่านี้จะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย                      1.อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
         2.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
         3.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
         4.อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
         และ 5.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

            “....สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม และเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมไทยในวันนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย      ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน มีกรอบความร่วมมือในการส่งต่อผู้รับบริการระหว่างกัน  รวมถึงการกำหนดแนวทางที่จะขยายผลการลงนามความร่วมมือกับ กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสต่อไปด้วย...” รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าว

           ขอบเขตความร่วมมือภายใต้โครงการฯ มีดังนี้ 1.บูรณาการการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริม  การยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผู้ประกอบการ บูรณาการการบริการให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และมาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย 2.ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และกิจกรรมของ “วว.” และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยในเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน 3.ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กร ในการกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัย  ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4.จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ 5.ส่งเสริมการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ในสาขาอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต


ข่าวโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.)

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป