กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ระบบฐานข้อมูล

ทั้งหมด 49 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [MOU, ทหารเรือ, ระบบฐานข้อมูล, STDB]  ...
พุธ, 20 สิงหาคม 2014
... (วท.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัด (Area Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบฐานข้อมูล G-map (Geographical Mapping) เพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
3. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การจัดทำระบบฐานข้อมูลในการทำแบบจำลองการพยากรณ์อากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือใน 2 ด้าน ได้แก่ การจัดการและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชายฝั่ง  และการพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของพื้นที่ชุ่มน้ำ ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... วทน. ซึ่ง สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัด ของหน่วยงานในสังกัด วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
...              รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงวิทย์ได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อรายงานข้อมูลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดของกระทรวงวิทย์ ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
... เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการเพิ่มปริมาณบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาพรวมของประเทศ 2. เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอกของประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลสำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงได้วางแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอกของประเทศดังนี้2.1พัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคน ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
7. โครงการ บัญชีนวัตกรรมไทย
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... เพื่อรองรับการเติบโตของเมกะโปรเจ็กต์ด้านระบบขนส่งทางรางอีกทั้งยังได้ปฏิรูประบบฐานข้อมูลเพื่อทรัพยากรโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อดูแลการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ รวมถึงวางแผนป้องกันภัยพิบัติต่าง ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
8. การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ดังนี้  1) การรายงานข้อมูลตะกร้าข่าวบนหน้าเว็บไซด์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์  สำหรับกรอกข้อมูลของหน่วยงานของ วท.  2) ...
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015
... 10 ปีให้เกิดผล พร้อมจัดทำบัญชีนวัตกรรม และยังเตรียมออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการใหม่ได้ “แจ้งเกิด” ทั้งเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนวัตกรรม การสนับสนุนเทคโนโลยีให้กับเอสเอ็มอี การจัดระบบฐานข้อมูลให้ภาคเอกชนเข้าถึงการทดสอบและรับรองมาตรฐานโดยการบูรณาการงานร่วมกับ ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
... นิทรรศการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ และพิธีมอบรางวัล MOST Innovation Awards ระดับประเทศในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง       ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป