กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน หารือเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอกของประเทศไทย

หารือเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอกของประเทศไทย

พิมพ์ PDF

 

      วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท./รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอกของประเทศไทยโดยมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆและผู้แทนจากหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสหกรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

 
 
การประชุมดังกล่าวมีการหารือในประเด็นต่างๆดังนี้ 1. นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อเสนอและความต้องการของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งแนวทางการวิจัยและพัฒนาในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และให้มีผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมภายในปี 2560 นั้น ในการดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำฐานข้อมูลจำรวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในแต่ละสาขาวิขา เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการเพิ่มปริมาณบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาพรวมของประเทศ 2. เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอกของประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลสำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงได้วางแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอกของประเทศดังนี้2.1พัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคน ระดับปริญญาเอกของประเทศ โดยบูรณาการข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอกที่ปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆและข้อมูลนักเรียนทุนระดับปริญญาเอก และจัดเก็บเป็นระบบเดียวกัน 2.2 กำหนดการดำเนินงานเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1จัดทำระบบฐานข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอกของประเทศ ระยะที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลโดยจะดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลฯที่ได้พัฒนาแล้วในระยะที่1เพื่อให้มีระบบบัญชีผู้ใช้งานระบบสืบค้นและแบบรายงานต่างๆโดยให้มุกกระทรวงมีบัญชีผูใช้งานของตนเองที่สามารถเข้ามาปรับปรุงข้อมูล หรอเพิ่มข้อมูลบุคลากรภายใต้หน่วยงานเองได้ 


ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ  
ภาพข่าว : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป